”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 72 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Буряк Л.І. Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства
Дзира О.І. До історії вивчення української антропоніміки
Хімченко О.Г. Історичний сюрприз палеогеографії
Бровендер Д.Ю. Дослідження та блазонування емблеми Національної спілки краєзнавців України
Латигіна Н.А. Культура народів Північного Причорномор’я в період раннього залізного віку. Ч.2
Мельничук І.А. Княжа влада в політичній системі середньовічного суспільства
Бегей О.І. Жіночий монастир у Смільниці: ХVІІ–ХVІІІ ст.
Баковецька О.О. Історія заснування і будівництва Миколаївського костьолу святого Йосифа
Кушнір О.О. Соціально-економічні передумови зародження гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII ст.
Лукашів В.Я. Російський чинник в діяльності «Товариства ім. М.Качковського» (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Верховцева І.Г. Волосне правосуддя та проблеми селянського самоврядування у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Казмірчук О.А. Розвиток історичного краєзнавства на Волині у ХІХ ст.
Олійник Н.Ю. Особливості залученості жінок у громадсько–політичні процеси (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)
Тацієнко Н.Л. Селянство Уманського повіту за всеросійським переписом населення 1897 року
Фалько С.А. Розвідницька служба воєнного відомства Російської імперії в Японії (1870–1894 рр.)
Кузнець Т.В. Православне духовенство Київської єпархії у річищі самодержавної політики зросійщення на початку ХХ ст.
Савченко О.І. Чисельність та склад української еміграції в Австралії на початку ХХ ст.
Колесник В.Ф., Мараєв В.Р. Створення дипломатичного представництва Війська Донського в Україні (1917–1919 рр.)
Музика О.Д. Перші кроки українізації освіти Центральною Радою
Делія О.В. Гумористичний фольклор як феномен української радянської повсякденності 20–30–х років
Горбань Ю.А. Становлення Української Академії наук: суперечливі сторінки історії
Давиденко М.М. Науково–організаційна діяльність академіка АН УРСР А.М. Гродзинського
Мельничук О.А., Прилипко Р.Д. Соціальний захист робітників та службовців УСРР у разі тимчасової непрацездатності в 20–х рр. ХХ ст.
Салата О.О. Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941–1943 рр.). Ч.2
Яшан О.О. Зміни в ставленні населення до партизанського руху протягом 1941–1944 рр. (на матеріалах Центральної України)
Каліщук О.М. Радянський чинник ескалації українсько–польського протистояння у роки Другої світової війни
Андрєєв А.С. Методи і форми ідеологічної та агітаційно–пропагандистської діяльності радянських органів репатріації «переміщених осіб» на території України у 1945 році
Сичевський А.О. Становище старообрядницької громади села Роботище Новоград–Волинського району Житомирської області у 1944–1960 рр.
Антонюк Т.Д. Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження
Гарагонич В.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991–2011 рр.: висновки та пропозиції
Середюк М.С. Діяльність Товариства польської культури імені Адама Міцкевича в Чернівцях у 1991–2009 рр.
Шауренко А.В. Соціально–побутовий розвиток українського села (1991–2005 рр.)
Зеркаль М.М. Історія трансформації змін в педагогіко–технологічному і методичному забезпеченні навчально–виховного процесу у вітчизняних закладах освіти з етнічним компонентом (1991–2012 рр.)
Ілляшенко Ю.Ю. Впровадження державного механізму профілактики девіантної поведінки дітей в Україні на регіональному рівні (початок ХХІ ст.)
Голованов С.О. Афіни та Спарта напередодні Пелопоннеської війни
Ільясова X. Хазарський каганат
Бевзюк Є.В. Становлення та утвердження «Чеської матиці» як національно–просвітницького центру на землях Богемського королівства
Воловик О.В. Аномальні явища природи та діяльність Православної Церкви в Російській державі XVII–XVIII ст.
Горб Є.С. Політичні партії та організації білорусів у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.)
Алієва І. Християнізація в північно–західному Азербайджані в період царської Росії (70-і роки XIX ст.)
Павленко В.М., Крутько С.О. Політична боротьба в Англії з питань британсько-радянських відносин за часів прем’єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.)
Залєток Н.В. Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни
Волков Т.О. Консервативна партія Великої Британії та «ольстерська проблема» (1972–1974 рр.)
Kacумoв Е. Співробітництво в галузі науки між Азербайджаном і Великобританією (1992–2005 рр.)
Ганієв Г. Юридичні та матеріальні основи зв’язків Азербайджанської РСР з зарубіжними країнами (1960–1990 рр.)
Крисенко Д.С. «Ангольська карта» у «Великій грі» США та СРСР (1975–1991 рр.)
Мамедов І. Сумгаїтські події 1988 року в контексті «вірменського питання» на Кавказі
Рзаєв Н. Націоналізація іранської нафти в період уряду Національного Фронту і позиція західних країн на це рішення
Мамедова С. Піктографічний пам’ятник Азербайджану – Гобустан
Мусеіблі Н. Керамічні посудини енеолітеческого поселення Беюк Кесик в Азербайджані
Лисенко А.І. Становище жінок в Україні у 80–х роках ХХ ст.: до історіографії питання
Райко І.І. Робітництво важкої промисловості УРСР другої половини 60–х – 80–х рр. ХХ ст. як об’єкт сучасних досліджень
Сєряков О.А. Адвокатура в системі контрреформаційних урядових заходів Російської імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія радянської доби
Тимченко А.І. Радянський фактор в українсько–польському міжнаціональному конфлікті в Західній Україні в роки Другої світової війни у висвітленні новітньої російської історіографії
Буравченко Р.В. Ідеологічна направленість політики радянського керівництва при реалізації курсу «нового політичного мислення» в суспільно–політичному житті СРСР в 1985–1991 рр.
Сейфуллаева Т. «Хемсе» тюркського поета XVI століття Йахйа бека Дукагіні в контексті «Хемс»

Філософські науки

Палагута В.І. Чи можливо створити сучасну соціальну теорію без суб’єкта?
Журба М.А. Віртуальна реальність: передумови антропологічного повороту
Онуфрійчук Р.В. Методологічна легітимізація багатомірної моделі реальності в сучасній філософії науки
Ковальова Г.П. Правове суспільство як морально–правовий ідеал соціального розвитку
Діденко Л.В. Теорія вибирання: феномен приймання рішення
Попович М.Д. Космічність людини і антропність світу: соціально–філософська концептуалізація
Прудникова О.В. Проблема «кінця історії» у класичній соціально–філософській думці
Зейналов Ш.А. Діалог і співробітництво між цивілізаціями як умова людського існування
Рупташ О.В. Поняття «смисл» у філософському та науково–методологічному дискурсах
Шкуренко К.О. Визначення поняття «ментальність» у науковому дискурсі
Красніцька Г.М., Чернищук Н.В. Історичні типи формування світоглядних орієнтацій
Астапова–Вязьміна О.І. Категорія темпоральності в контексті прагматичного виміру семіозису
Кода Н.В. Особливості сприйняття часу у співвідношенні з поняттям числа в колективній свідомості середньовічної Європи
Мельник Л.М. Хрестові походи в середньовічній трансформації римо–імперської традиції
Мирутенко Л.Г. Особливості проблематики постнекласичної етики науки
Омельченко Ю.В. Масове суспільство у соціально–філософських концепціях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Добролюбська Ю.А. Когнітивна стратегія постнеокласичної філософії історії
Краснокутський О.В. Ґенеза проблеми формування ідеології державотворення у період Нового часу
Мамедова Р.А. Захід і схід: у пошуках сенсу історії
Аксьонова В.І. Управління комунікативними процесами в сучасному соціумі в контексті кризи соціокультурної ідентичності: соціально–філософський аналіз
Камаралі Г.В. Сутність інформації та її вплив на сучасну цивілізацію
Бердій Т.С. Формування національної ідентичності: український контекст
Гусейнов Е.Н. Порівняльний аналіз вчень про формації і цивілізації
Зленко Н.М. Філософська інтерпретація hi–hume технологій у сучасному суспільстві
Литвинчук О.В. Соціалізація маргінального індивіда в умовах суспільних трансформацій: соціально–філософський аналіз
Бойко А.І. Феномен і впровадження технології життєтворчості
Войнов О.В. Метаантропологічний аналіз феномену честі
Москалик Г.Ф. Становлення інформативно–комунікативного середовища у світовому просторі та в Україні
Білогур В.Є. Соціально–філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико–методологічні виміри
Романець О.В. Передісторія становлення генетики в світовому контексті
Фролова Н.М. Підходи до розуміння соціального буття мови
Шавкун І.Г., Дибчинська Я.С. Менеджмент в умовах економіки знань: сутність та спрямованість
Шаповалова Л.О. Побут національних спільнот в умовах глобалізації
Ашуров В.Г. Основні особливості політики
Щербина О.Ю. Аналітичний та герменевтичний аспекти логічного аналізу юридичної аргументації
Бартагарієва І.І. Деліберативна парадигма громадянського суспільства та раціональність правового дискурсу
Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації
Яцик І.С. Екзистенціальна епістема «власного Я» крізь художньо–аксіологічну призму
Онофрійчук О.А. Соціокультурна роль еліти в сучасному суспільстві
Компанієць Л.В. Ідея реінкарнації у лабіринтах традиційної культури (стаття перша)
Кривошея Т.О. Візуальна антропологія в системі культурологічного знання
Язвинська О.С. Філософській та історико–культурний аналіз тілесності
Полянська В.І. Філософсько–естетичні дискусії в Російській естетиці початку ХХ ст.
Яценко К.А. Ідеї свободи, рівності і справедливості як підґрунтя мультикультуралізму
Дзьобань О.П. Вплив глобалізаційних процесів на національні право й правову культуру
Кучера Т.М. Процеси регіоналізації в Україні: соціоекономічні та соціокультурні виміри
Ураков Д.В. Модуси сучасного менеджменту: аксіологічний та соціокультурний підходи
Баранько Я.С. Канонічне право і церковне право: особливості інтерпретацій
Галяс І.А. Еволюційні релігійні процеси у сучасному транзитивному суспільстві
Іванов Є.В. Філософський аналіз соціального управління: роль церкви в Київській Русі
Клименко О.Б. Концепт Божественного світла в неоплатонізмі та ісихазмі
Кондратьєва І.В. Виникнення та історичні трансформації Маланкарської Православної Церкви
Костенко Т.В. Проблема взаємовпливу містеріальних культів і християнства: філософсько–релігієзнавчий аспект
Кривда Н.Ю. Перехрещення художніх традицій в іконописі як досвід долучення до сакрального
Матвєєв В.О. Проблема вдосконалення особистості в працях західних релігієзнавців Нового і Новітнього часу в порівнянні з індійською релігійно-філософською традицією
Харьковщенко Є.А. Київське християнство – поняття, суть, історичне значення
Швед З.В. Правова система іудаїзму
Ухов О.С. Про філософсько–антропологічний аспект нейротеології
Гречкосій Р.М. Самореалізація особистості у філософії Ф.Ніцше та Е.Фромма: релігієзнавчий аспект
Муляр В.І. Принцип справедливості в досконалій державі Платона
Вершина В.А. Категорія страждання у філософській антропології Івана Ільїна
Грицишина М.В. Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу
Завідняк Б.Т. Числовий символізм у Філона Олександрійського
Бондар О.В. Філософські джерела антропологічного вчення Кароля Войтили
Кузьменко В.В. Онтологія філософсько–правової концепції Ф.М. Достоєвського
Масаєв М.В. Дива мистецтва фотографії: образ і символ «Великої Трійці» у творчості Леоніда Яблонського
Мельничук М.І. Методологічний зріз філософії М.Фуко: дискурс як актуалізація неявного знання
Новак М.І. Ши Цзин та Шу Цзин як авторитетні джерела у вчені Конфуція. Ч.1
Половніков В.Г. Рекурсивна компактифікація поглядів Дж.Локка, Д.Юма і Дж.Берклі в горизонті сучасності
Розова Т.В., Чорна Л.В. Культуро–творче осягнення людини у філософії Іммануїла Канта
Смульський Є.В. Національна ідентичність у вченні Об’єднання рідновірів України.За матеріалами публікацій Г.Лозко (Волхвині Зореслави)
Угляр Я.Ю. Метафізичне вчення І.Гізеля та його значення для української ранньомодерної культури
Халай І.О. Антропокосмічні ідеї у поглядах російських представників філософії всеєдності
Чернишов В.В. Метафізика Г.Сковороди: вчення про онтологічну основу світу
Шамша І.В. Час як подвійне заперечення в діалектиці Г.В.Ф. Геґеля
Шелюх Л.П. Діалогізм М.Бахтіна у світі теми Іншого в комунікативній філософії
Яремак А.І. Антропоцентричні основи взаємозв’язку естетичного та морального ідеалів у світоглядних орієнтаціях українських мислителів останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.відображення суб’єктивності
Чорний О.О. Історія філософсько–освітніх ідей в Україні, крізь призму синергетичного підходу дослідження
Лаврова Л.В. Культура здоров’я як соціально–освітній чинник формування здорового способу життя
Гончаров В.І. Нетрадиційні релігії в системі освіти
Мартюшева А.О. Ціннісний компонент освіти – постмодерна критика і вихід за її межі
Бессалова Т.В. Болонський процес та інформатизація вищої школи України
Колосюк І.А. Науково–технічний прогрес як стимул розвитку освітньої культури
Бутько М.А. Загальні основні напрями трансформації вищої педагогічної освіти Білорусі, Росії, України в пострадянський період
Бушман І.О. Соціальні аспекти формування особистісно–орієнтованої освіти
ГалкінаА.Г. Психологічні шляхи формування психологічної готовності студентів до сімейного життя
Куліненко Л.Б. Предметність педагогічної практики
Париш Н.М. Технології навчання в системі інженерно–педагогічної освіти
Попова О.Б. Учитель в сучасному освітньо–комунікативному дискурсі
Усачов В.А. Вальдорфська педагогіка: Рудольф Штейнер і його школа
Семенюк Н. Проблеми прогнозування розвитку безперервної освіти
Фінін Г.І. Гендерний вимір сучасної військової освіти
Алієва С. Історичний, соціологічний та культурологічний екскурс в азербайджанській менталітет

Політичні науки

Шедяков В.Є. Міфічно–символьні конструкції в здійсненні інформаційних впливів на основі ресурсної бази м’якої влади
Мармазова Т.І. Шляхи вдосконалення політичних відносин у транзитивних суспільствах
Лук’янчикова В.Ю. Кіберпростір: загрози для міжнародних відносин та глобальної безпеки
Габібова З. Самоактуалізація і розвиток людського потенціалу
Макарук І.В. Становлення нового світового порядку в контексті розвитку політичної глобалізації
Дем’яненко Б.Л. Трансформація «обличчя» влади в сучасній зарубіжній кратології
Висоцький О.Ю. Освітній вимір геополітичної боротьби
Севдімалієв Р. До питання про співвідношення понять «агресія» і «збройний напад» у контексті боротьби з тероризмом
Єльнікова М.М. Міжетнічна толерантність в умовах загальноєвропейської ідентичності
Кіндратець О.М. Євроінтеграція України як фактор «мотивованої» модернізації
Гуравова Д.А. Вплив Євро–2012 на зовнішньополітичний імідж України
Кравчук О.Ю. Нормативно–правове регулювання політичної безпеки держави в сучасному українському суспільстві
Мороз Н.О. Вплив громадських організацій на розбудову громадянського суспільства України
Розумний О.М., Розумний М.М. Референдум 17 березня 1991 року як етап суверенізації України
Ніколаєнко Н.О. Адміністративний ресурс як недемократичне явище сучасного політичного процесу в Україні
Рудакевич О.М. Роль етнонаціональної тематики у передвиборних змаганнях українських партій (досвід 2012 р.)
Слінченко Л.В. Державна політика формування громадянської компетентності в контексті інтеграції України у європейський освітній простір
Смирнова І.Є. Економічна криза ЄС: уроки для України
Ярмоленко М.І. Соціокультурні особливості функціонування польської мови в незалежній Україні
Ярошко О.З. Започаткування діяльності дипломатичних представництв України
Доля І.М. Інформаційно–комунікаційна взаємодія місцевих рад з населенням
Автушенко І.Б. Нормативно–правова база соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України
Боднараш Г.В., Ротар Н.Ю. Основні етапи розвитку партійних систем України, Румунії та Республіки Молдова: компаративний аналіз
Посредніков Д.В. Богословське обґрунтування соціальної діяльності Православної Церкви
Чорний В.С.,Тотовицька О.М. Особливості публічної дипломатії Російської Федерації на сучасному етапі
Пашковський П.І. Витоки російського неоізоляціонізму: концепція «Острів Росія» Вадима Цимбурського
Капінус О.А. Інституціоналізація взаємодії Європейського Союзу та Швейцарської Конфедерації на сучасному етапі
Кравченко В.В. На шляху до нової Білої книги Франції 2013 р.: виклики глобалізованого світу
Кушніренко В.О. Специфіка етнорелігійного фактора у формуванні сучасної політичної реальності в республіках західного регіону Північного Кавказу
Сапсай А.П., Манташян М.К. Участь ЄС у врегулюванні конфліктів на африканському континенті
Ісмайлова Г. Короткий огляд молодіжного руху в Азербайджані

Наукове життя

Бровар О.В. Рецензія на монографію: Шендрікова С.П. Історія театру в Криму (1820–1920 рр.)
Войтович Л.В. Рецензія на монографію: Горін С. Монастирі Луцько–Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – К.: Видавничий дім «Києво–Могилянська академія», 2012. – 560 с.
Колесник В.Ф. Рецензія на монографію: Деревінського В.Ф. В’ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець: монографія / В.Ф. Деревінський. – Тернопіль: Астон, 2013. – 356 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Буряк Л.И. Культурные факторы влияния на национальную память украинского общества
Дзыра О.И. К истории изучения украинской антропонимики
Химченко А.Г. Исторический сюрприз палеогеографии
Бровендер Д.Ю. Исследование и блазонирование эмблемы Национального союза краеведов Украины
Латыгина Н.А. Культура народов Северного Причерноморья в период раннего железного века. Ч.2
Мельничук И.А. Княжеская власть в политической системе средневекового общества
Бегей О.И. Смильницкий женский монастырь: ХVІІ–ХVІІІ в.
Баковецкая О.А. История основания и строительства Николаевского костела святого Иосифа
Кушнир А.А. Социально-экономические предпосылки зарождения гайдамацкого движения на Правобережной Украине в XVIII в.
Лукашив В.Я. Русский фактор в деятельности «Общества им. М.Качковского» (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.)
Верховцева И.Г. Волостное правосудие и проблемы крестьянского самоуправления во второй половине ХІХ – начале ХХ в.
Казмирчук О.А. Развитие исторического краеведения на Волыни в ХІХ в.
Олийник Н.Ю. Особенности вовлеченности женщин в общественно–политических процессах (середина XIX – начало ХХ ст.)
Тациенко Н.Л. Крестьянство Уманского уезда за всероссийской переписью населения 1897 года
Фалько С.А. Разведывательная служба военного ведомства Российской империи в Японии (1870–1894 гг.)
Кузнець Т.В. Православное духовенство Киевской епархии в русле самодержавной политики русификации в начале ХХ в.
Савченко А.И. Численность и состав украинской эмиграции в Австралии в начале ХХ в.
Колесник В.Ф., Мараев В.Р. Создание дипломатического представительства Войска Донского в Украине (1917–1919 гг.)
Музыка А.Д. Первые шаги в украинизации образования Центральной Радой
Делия О.В. Юмористический фольклор как феномен украинской советской повседневности 20–30–х годов
Горбань Ю.А. Становление Украинской Академии наук: противоречивые страницы истории
Давиденко М.Н. Научно–организационная деятельность академика АН УССР А.М. Гродзинского
Мельничук О.А., Прилипко Р.Д. Социальная защита рабочих и служащих УССР по временной нетрудоспособности в 20–х гг. ХХ в.
Салата О.О. Влияние немецкого информационного пространства на сознание населения оккупированных территорий (1941–1943 гг.). Ч.2
Яшан О.О. Изменения отношения населения к партизанскому движению в 1941–1944 гг. (на материалах Центральной Украины)
Калищук О.Н. Советский фактор эскалации украинско–польского противостояния в годы Второй мировой войны
Андреев А.С. Методы и формы идеологической и агитационно–пропагандистской деятельности советских органов репатриации «перемещенных лиц» на территории Украины в 1945 году
Сычевский А.А. Положение старообрядческой общины села Работище Новоград–Волынского района Житомирской области в 1944–1960 гг.
Антонюк Т.Д. Международное сотрудничество украинских высших учебных заведений (1991–2012 гг.): источники исследования
Гарагонич В.В. Трансграничное сотрудничество в евроинтеграционной стратегии Украины 1991–2011 гг.: выводы и предложения
Середюк М.С. Деятельность Общества польской культуры имени Адама Мицкевича в Черновцах в 1991–2009 гг.
Шауренко А.В. Социально–бытовое развитие украинского села (1991–2005 гг.)
Зеркаль М.М. Особенности изменений в педагогике – технологическом и методическом обеспечении учебно–воспитательного процесса в отечественных учебных заведениях с этническим компонентом (1991–2012 гг.)
Ильяшенко Ю.Ю. Отдельные аспекты внедрения государственного механизма профилактики девиантного поведения детей в Украине на региональном уровне (начало XXI в.)
Голованов С.А. Афины и Спарта накануне Пелопоннесской войны
Ильясова X. Хазарский каганат
Бевзюк Е.В. Становление и утверждение «Чешской матицы» как национально–просветительского центра на землях Богемского королевства
Воловик О.В. Аномальные явления природы и деятельность Православной Церкви в Российском государстве XVII–XVIII вв.
Горб Е.С. Политические партии и организации белорусов во Второй Речи Посполитой (1918–1926 гг.)
Алиева И. Христианизация в северо–западном Азербайджане в период царской России (70-е годы XIX ст.)
Павленко В.М., Крутько С.А. Политическая борьба в Англии по вопросам британо-советских отношений во время премьерства Н. Чемберлена (1937-1940 гг.)
Залеток Н.В. Британские женщины в составе вспомогательных служб в годы Второй мировой войны
Волков Т.А. Консервативная партия Великобритании и «ольстерская проблема» (1972–1974 гг.)
Kacумoв Э. Сотрудничество в области науки между Азербайджаном и Великобританией (1992–2005 гг.)
Ганиев Г. Юридические и материальные основы связей Азербайджанской ССР с зарубежными странами (1960–1990 гг.)
Крысенко Д.С. «Ангольская карта» в «Большой игре» США и СССР (1975–1991 гг.)
Мамедов И. Сумгаитские события 1988 года в контексте «армянского вопроса» на Кавказе
Рзаев Н. Национализация иранской нефти в период правительства Национального Фронта и позиция западных стран на это решение
Мамедова С. Пиктографический памятник Азербайджана – Гобустан
Мусеибли Н. Керамические сосуды энеолитеческого поселения Беюк Кесик в Азербайджане
Лисенко А.И. Положение женщин в Украине в 80–х годах ХХ в.: к историографии вопроса
Райко И.И. Рабочие тяжелой промышленности УССР второй половины 60–х – 80–х гг. ХХ ст. как объект современных исследований
Серяков А.А. Адвокатура в системе контрреформационных правительственных мер Российской империи во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.: историография советского периода
Тимченко А.И. Советский фактор в украинско–польском межнациональном конфликте в Западной Украине в годы Второй мировой войны в освещении новейшей российской историографии
Буравченко Р.В. Идеологическая направленность советского руководства при реализации курса «нового политического мышления» в общественно–политической жизни СССР в 1985–1991 гг.
Сейфуллаева Т. «Хемсе» тюркского поэта XVI века Йахйа бека Дукагини в контексте «Хемсе»

Философские науки

Палагута В.И. Можно ли создать современную социальную теорию без субъекта?
Журба Н.А. Виртуальная реальность: предпосылки антропологического поворота
Онуфрийчук Р.В. Методологическая легитимизация многомерной модели реальности в современной философии науки
Ковалева Г.П. Правовое общество как морально–правовой идеал социального развития
Диденко Л.В. Теория выбирания: феномен принятия решения
Попович Н.Д. Космичность человека и антропность мира: социально–философская концептуализация
Прудникова Е.В. Проблема «конца истории» в классической социально–философской мысли
Зейналов Ш.А. Диалог и сотрудничество между цивилизациями как условие человеческого существования
Рупташ О.В. Понятие «смысл» в метафизическом и научно–методологическом дискурсах
Шкуренко К.А. Определение понятия «ментальность» в научном дискурсе
Красницкая А.Н., Чернищук Н.В. Исторические типы формирования мировоззренческих ориентаций
Астапова–Вязьмина Е.И. Категория темпоральности в контексте прагматического уровня семиозиса
Кода Н.В. Особенности восприятия времени в соотношении с понятием числа в коллективном сознании средневековой Европы
Мельник Л.М. Крестовые походы в средневековой трансформации римо–имперской традиции
Мирутенко Л.Г. Особенности проблематики постнеклассической этики науки
Омельченко Ю.В. Массовое общество в социально–философских концепциях конца ХІХ – первой половины ХХ веков
Добролюбская Ю.А. Когнитивная стратегия постнеоклассической философии истории
Краснокутский А.В. Генезис проблемы формирования идеологии государственного строительства в период Нового времени
Мамедова Р. Запад и Восток: в поисках смысла истории
Аксенова В.И. Управление коммуникативными процессами в современном социуме в контексте кризиса социокультурной идетичности: социально–философский анализ
Камарали А.В. Сущность информации и ее влияние на современную цивилизацию
Бердий Т.С. Формирование национальной идентичности: украинский контекст
Гусейнов Э.Н. Сравнительный анализ учений о формации и цивилизации
Зленко Н.Н. Философская интерпретация hi–hume технологий в современном обществе
Литвинчук О.В. Социализация маргинального индивида в условиях общественных трансформаций: социально–философский анализ
Бойко А.И. Феномен и внедрение технологии жизнетворчества
Войнов А.В. Метаантропологический анализ феномена чести
Москалик Г.Ф. Становление информационно–коммуникативной среды в мировом пространстве и в Украине
Билогур В.Е. Социально–философский анализ спорта как главной субстанции самореализации личности: теоретико–методологические измерения
Романец О.В. Предыстория становления генетики в мировом контексте
Фролова Н.Н. Подходы к пониманию социального бытия языка
Шавкун И.Г., Дибчинская Я.С. Менеджмент в условиях экономики знаний: сущность и направленность
Шаповалова Л.А. Быт национальных сообществ в условиях глобализации
Ашуров В.Г. Основные особенности политики
Щербина Е.Ю. Аналитический и герменевтический аспекты юридической аргументации
Бартагариева И.И. Делиберативная парадигма гражданского общества и рациональность правового дискурса
Воронкова В.Г., Никитенко В.А. Современная геокультура как социокультурный феномен культурной глобализации
Яцик И.С. Экзистенциальная епистема «собственного Я» сквозь художественную призму отображения субъективности
Онофрийчук Е.А. Социокультурная роль элиты в современном обществе
Компаниец Л.В. Идея реинкарнации в лабиринтах традиционной культуры (статья первая)
Кривошея Т.А. Визуальная антропология в системе культурологического знания
Язвинская Е.С. Философский и историко–культурный анализ телесности
Полянская В.И. Философско–эстетические дискуссии в Российской эстетике начала ХХ ст.
Яценко К.А. Идеи свободы, равенства и справедливости как фундаментальной основы мультикультурализма
Дзебань А.П. Влияние глобализационных процессов на национальные право и правовую культуру
Кучера Т.Н. Процессы регионализации в Украине: социально–философский анализ
Ураков Д.В. Модусы современного менеджмента: аксиологический и социокультурный подходы
Баранько Я.С. Каноническое право и церковное право: особенности интерпретаций
Галяс И.А. Эволюционные религиозные процессы в современном транзитивном обществе
Иванов Е.В. Философский анализ социального управления: роль церкви в Киевской Руси
Клименко А.Б. Концепт Божественного света в неоплатонизме и исихазме
Кондратьева И.В. Возникновение и исторические трансформации Маланкарской Православной Церкви
Костенко Т.В. Проблематика взаимовлияний мистериальных культов и христианства: философско–религиоведческой аспект
Кривда Н.Ю. Перекрещивание художественных традиций в иконописи как опыт приобщения к сакральному
Матвеев В.А. Проблема совершенствования личности в работах западных религиоведов Нового и Новейшего времени в сравнении с индийской индийской религиозно-философской традицией
Харьковщенко Е.А. Киевское христианство – понятие, сущность, историческое значение
Швед З.В. Правовая система иудаизма
Ухов А.С. О философско–антропологических аспектах нейротеологии
Гречкосий Р.М. Самореализация личности в философии Ф. Ницше и Е. Фромма: религиоведческий аспект
Муляр В.И. Принцип справедливости в совершенном государстве Платона
Вершина В.А. Категория страдания в философской антропологии Ивана Ильина
Грицишина М.В. Гносеологические взгляды Дж.Локка в философии Нового времени
Завидняк Б.Т. Числовой символизм у Филона Александрийского
Бондарь А.В. Философские истоки антропологического учения Кароля Войтылы
Кузьменко В.В. Онтология философско–правовой концепции Ф.М. Достоевского
Масаев М.В. Чудеса искусства фотографии: образ и символ «Большой Тройки» в творчестве Леонида Яблонского
Мельничук М.И. Методологический срез философии М.Фуко: дискурс как актуализация неявного знания
Новак М.И. Ши Цзин и Шу Цзин как авторитетные источники в учении Конфуция. Ч.1
Половников В.Г. Рекурсивная компактификация взглядов Дж.Локка, Д.Юма и Дж.Беркли в горизонте современности
Розова Т.В., Черная Л.В. Культуротворческое осмысление человека в философии Иммануила Канта
Смульский Е.В. Национальная идентичность в учении Объединения родноверов Украины. По материалам публикаций Г.Лозко (Волхвини Зореславы)
Угляр Я.Ю. Метафизическое учение И.Гизеля и его значение для украинской раннемодерной культуры
Халай И.О. Антропокосмические идеи во взглядах русских представителей философии всеединства
Чернышов В.В. Метафизика Г.С. Сковороды: учение об онтологической основе мира
Шамша И.В. Время как двойное отрицание в диалектике Г.В.Ф. Гегеля
Шелюх Л.П. Диалогизм М.Бахтина в свете темы Другого в коммуникативной философии
Яремак А.И. Антропоцентрические основы взаимосвязи эстетического и нравственного идеалов в мировоззренческих ориентациях украинских мыслителей последней четверти ХІХ – начала ХХ вв.
Черный А.А. История философско–образовательных идей в Украине сквозь призму синергетического подхода исследования
Лаврова Л.В. Культура здоровья как социально–образовательная детерминанта формирования здорового образа жизни
Гончаров В.И. Нетрадиционные религии в системе образования
Мартюшева А.А. Ценностный компонент образования – постмодерная критика и выход за ее пределы
Бессалова Т.В. Болонский процесс и информатизация высшей школы Украины
Колосюк И.А. Научно–технический прогресс как стимул развития образовательной культуры
Бутько М.А. Общие основные направления трансформации высшего педагогического образования Беларуси, России, Украины в постсоветский период
Бушман И.А. Социальные аспекты формирования личностно–ориентированного образования
Галкина А.Г. Психологические пути формирования психологической готовности студентов к семейной жизни
Кулиненко Л.Б. Предметность педагогической практики
Париш Н.Н. Технологии обучения в системе инженерно-педагогического образования
Попова О.Б. Учитель в современном образовательно–коммуникативном дискурсе
Усачев В.А. Вальдорфская педагогика: Рудольф Штейнер и его школа
Семенюк Н. Проблемы прогнозирования развития непрерывного образования
Финин Г.И. Гендерное измерение современного военного образования
Алиева С. Исторический, социологический и культурологический экскурс в азербайджанский менталитет

Политические науки

Шедяков В.Е. Мифично–символьные конструкции в осуществлении информационных влияний на основе ресурсной базы мягкой власти
Мармазова Т.И. Пути усовершенствования политических отношений в транзитивных обществах
Лукьянчикова В.Ю. Киберпространство: угрозы для международных отношений и глобальной безопасности
Габибова З. Самоактуализация и развитие человеческого потенциала
Макарук И.В. Становление нового мирового порядка в контексте развития политической глобализации
Демьяненко Б.Л. Трансформация «лица» власти в современной зарубежной кратологии
Высоцкий А.Ю. Образовательное измерение геополитической борьбы
Севдималиев Р. К вопросу о соотношении понятий «агрессия» и «вооруженное нападение» в контексте борьбы с терроризмом
Ельникова М.Н. Межэтническая толерантность в условиях общеевропейской идентичности
Киндратец Е.Н. Евроинтеграция Украины как фактор «мотивированной» модернизации
Гуравова Д.А. Влияние Евро–2012 на внешнеполитический имидж Украины
Кравчук О.Ю. Нормативно–правовое регулирование политической безопасности государства в современном украинском обществе
Мороз Н.А. Влияние общественных организаций на развитие гражданского общества Украины
Розумный А.М., Розумный М.Н. Референдум 17 марта 1991 года как этап суверенизации Украины
Николаенко Н.А. Административный ресурс как недемократическое явление современного политического процесса в Украине
Рудакевич О.М. Роль этнонациональной тематики в избирательной борьбе украинских партий (опыт 2012 г.)
Слинченко Л.В. Государственная политика формирования гражданской компетентности в контексте интеграции Украины в европейское образовательное пространство
Смирнова И.Е. Экономический кризис ЕС: уроки для Украины
Ярмоленко М.И. Социокультурные особенности функционирования польского языка в независимой Украине
Ярошко О.З. Начало деятельности дипломатических представительств Украины
Доля И.Н. Информационно–коммуникационное взаимодействие местных советов и населения
Автушенко И.Б. Нормативно–правовая база социальной защиты военнослужащих Вооружённых сил Украины
Боднараш Г.В., Ротар Н.Ю. Основные этапы развития партийных систем Украины, Румынии и Республики Молдова: компаративный анализ
Посредников Д.В. Богословское обоснование социальной деятельности Православной Церкви
Черный В.С., Тотовицкая О.Н. Особенности публичной дипломатии Российской Федерации на современном этапе
Пашковский П.И. Истоки российского неоизоляционизма: концепция «Остров Россия» Вадима Цымбурского
Капинус О.А. Институционализация взаимодействия Европейского Союза и Швейцарской Конфедерации на современном этапе
Кравченко В.В. На пути к новой Белой книге Франции 2013 г: вызовы глобализации
Кушниренко В.А. Специфика этнорелигиозного фактора в формировании современной политической реальности в республиках западного региона Северного Кавказа
Сапсай А.П., Манташян М. К. Участие ЕС в урегулюванние конфликтов в Африке
Исмайлова Г. Краткий обзор молодежного движения в Азербайджане

Научная жизнь

Бровар А.В. Рецензия на монографию: Шендрикова С.П. История театра в Крыму (1820–1920 гг.)
Войтович Л.В. Рецензия на монографию: Горин С. Монастыри Луцько-Острозькой епархии конца XV –середины XVII ст.: функционирование и место в волынском социуме. - К.: Издательский дом «Киево-Могилянская академия», 2012.- 560 с.
Колесник В.Ф. Рецензия на монографию: Деревинский В.Ф. Вячеслав Чорновил: журналист, борец, государственник: монография / В.Ф. Деревинский. – Тернополь: Астон, 2013. – 356 с.

CONTENT

Historical studiens

Buryak, L.I. Cultural factors of impact on the national memory of the Ukrainian society
Dzyra, O.I. The history of studying the anthroponimics of Ukraine
Khimchenko, О.G. Historical surprise paleogeography
Brovender, D.Y. Study and blazonirovanie of the regional emblem of the National Union of Ukraine
Latygina, N.А. The culture of the people of North Prichernomoriye in the period of the early Iron Age. Р.2
Melnichuk, I.A. Princely power in the political system of medieval society
Behei, O.I. Nunnery in Smilnytsia: XVII–XVIII c
Bakovets’ka, O.А. The foundation and construction of the Church of St. Nicholas Joseph
Kushnir, O.O. Socio-economic prerequisites of the origin of the haidamak movement in the Right-Bank Ukraine in the XVIII century
Lukashiv, V.Y. Russian factor in the activity of «Society. M.Kachkovsky» (second half of ХІХ – beginning of ХХ century)
Verkhovtseva, I.G. Volost justice and problems of peasant self–government in the second half of the XIX – early XX century
Kazmirchuk, O.A. The development of local history in the Volyn region in the 19th century
Oliynіk, N.Yu. Features involvement of women in social and political processes (middle XIX – beginning XX centuries)
Tatsiyenko, N.L. Peasantry of Uman district according to the all–Russian population census in 1897
Falko, S.A. Military intelligence of Russia in the countries of the Japan (1870–1894)
Kuznets, T.V. Orthodox clergy of Kyiv eparchy in the context of autocratic Russifying policy in early xx century
Savchenko, A.I. The quantity and the staff of the Ukrainian emigrants in Australia at the beginning of the XX century
Kolesnyk, V.F., Marayev, V.R. Creation of a diplomatic mission of the Don Host in Ukraine (1917–1919)
Muzika, A.D. First steps at the Ukrainization education Ukrainian Central Rada
Delya, O.V. Humorous folklore as the phenomenon of the Ukrainian Soviet everyday life of 20–30th
Gorban, Yu.A. Becoming of Ukrainian Academy of sciences: contradictory pages of history
Davydenko, M.M. Scientific–organizational activity of academician A.Grodzinsky
Melnychuk, O.А, Prilipko, R.D. Social protection of workers and employees of the Ukrainian SSR for temporary disability in the 20–ies the ХХ century
Salata, O.O. Influence of German informative space on consciousness of population of the occupied territories (1941–1943). Р.2
Yashan, O.O. Changes in the population’s attitude to the Partisan movement in the period 1941–1944(on the materials of Central Ukraine)
Kalishchuk, O.N. Soviet factor of Ukrainian–Polish confrontation in World War II
Andreyev, A.S. Methods and forms of ideological and advocacy activities of Soviet repatriation «displaced persons» in Ukraine in 1945
Sychevsky, A.O. Position of old believers community in village Robotyshe of the Novograd–Volynsk district of the Zhytomyr province in 1944–1960
Antonyuk, T.D. International communication of Ukrainian higher educational establishments (1991–2012): research sources
Garahonych, V.V. Cross–border cooperation in the European integration strategy of Ukraine’s 1991–2011: findings and suggestions
Seredyuk, M.S. Activity of Adam Mickiewicz Community of Polish Culture in Chernivtsi in 1991–2009
Shaurenko, A.V. Social and everyday life evolution of Ukrainian countryside (1991–2005)
Zerkal, M.M. Characterization of changes in pedagogy – the technological and methodological support of educational – educational process in local schools with an ethnic component (1991–2012)
Illyashenko, Y.Y. Some aspects of the state mechanism preventing deviant behavior of children in Ukraine at the regional level (beginning of XXI century)
Golovanov, S.О. Athen and Sparta before Peloponnesian War
Ilyasova, Kh. Khazar Khaganate
Bevzyuk, E.V. Establishment and approval of the «Czech matitsa» as a national and educational centre in the Bohemian Kingdom
Volovik, O.V. Abnormal natural phenomena and activity of Orthodox Church in the Russian state of the XVII–XVIII ages
Gorb, E.S. Political parties and organizations of the Belarusians in the Second Polish Republic (1918–1926)
Aliyeva, I. Christianization of tsarist Russia in the northwest Azerbaijan (70th of the XIX)
Pavlenko, V.M., Krutko, S.O. The political struggle in England for the British-Soviet relations during the premiership of Neville Chamberlain (1937-1940)
Zalietok, N.V. British women in the auxiliary services during the Second World War
Volkov, T.О. The conservative party of Great Britain and «ulster problem» (1972–1974)
Kasumov, E. Scientific cooperation between Azerbaijan and Great Britain (1992–2005)
Ganiyev, H. The legal and financial basis for the relations of Azerbaijan SSR with foreign countries (1960–1990 years)
Krysenko, D.S. «Angolan card» in the «Great game» of the USA and the USSR (1975–1991)
Mamedov, I. Sumgait events of 1988 and «armenian question» in the Caucasus
Rzayev, N. The nationalization of Iranian oil during the National Front government and the position of Western countries in this respect
Mamedovа, S. Iconic monuments of Azerbaijan – Gobustan
Museibli, N. Ceramic vessels of Chalcolithic settlement Boyuk Kesik in Azerbaijan
Lisenko, A.I. The position of women in Ukraine in the 80–ies: to historiography question
Rajko, I.I. Heavy industry workers USSR second half of the 60’s – 80’s of the XX th century as the object of current research
Seryakov, O.A. Legal services in the kontrreformatsionnyh government measures of the Russian Empire in the second half of the XIX – early XX centuries: Historiography of the Soviet period
Timchenko, A.I. The soviet factor in Ukrainian–Polish international conflict in western Ukraine during the Second World War in light of the latest Russian historiography
Buravchenko, R.V. Тhe ideological thrust Soviet leadership in the implementation of the course «new political thinking» in socio–political life of the USSR in 1985–1991
Seyfullayeva, T. XVI century Turkish poet Yahya Beg Dukaginiin «Hemse «in the context of «Hemse»

Philosophic sciences

Palaguta, V.I. Is it possible to create a contemporary social theory without a subject?
Zhurba, M.A. Virtual reality: prerequisites of anthropological turn
Onyfriychuk, R.V. Methodological legitimization of structural model of reality in the contemporary philosophy of science
Kovaleva, Н.P. Law Society as the moral and legal ideal of social development
Didenko, L.V. Choosing Theory: the Phenomenon of Decision Making
Popovych, M.D. Universe nature of man and anthropic nature of world: social–philosophical conceptualization
Prudnikova, E.V. Problem of «end of history» in the classic social and philosophical thought
Zeynalov, Sh.A. Dialogue and cooperation among civilizations as a human condition
Ruptash, O.V. A Concept «Sense» in Metaphysical and Scientific Methodological Discourses
Shkurenko, K.O. Determination of definition «mentality» in scientific discourse
Krasnitska, G.М., Chernyschuk, N.V. Historical types of ideological orientations
Astapova–Vyazmina, О.I. Category of Temporality in the Context of Semiosis Pragmatic Level
Koda, N.V. Features of perception of time in correlation with the concept of number in collective consciousness of medieval Europe
Melnyk, L.M. Crusades in medieval transformation of Rome Empire tradition
Myrutenko, L.G. Peculiarities of the problems of the Post–Non–Classical ethics of the science
Omelchenko, Y.V. Mass society in socially philosophical concepts of the end of XIX – first half of XX centuries
Dobrolyubska, J.A. The cognitive strategy of post–neoclassical philosophy of history
Krasnokutskij, O.V. The genesis of the problem of formation of the ideology of state–building in the period of New times
Mamеdovа, R. West and East: in search of meaning history
Aksenova, V.I. Management of communication processes in the modern society in the context of socio–cultural identity crisis: a socio–philosophical analysis
Kamarali, A.V. Essence of the information and its influence on the modern civilization
Berdiy, T.S. The formation of national identity: Ukrainian context
Huseynov, E.N. Comparative analysis of the teachings of societies and civilizations
Zlenko, N.М. The philosophical interpretation of hi–hume technologies in the modern society
Litvinchuk, O.V. Socialization of marginal’nogo individual is in the conditions of public transformations: socialphilosophical analysis
Boyko, A.І. The phenomenon and implementation of life creation technology
Voynov, O.V. Metaantropology analysis of the phenomenon of honor
Moskalik, G.F. Becoming of informacionno–kommunikativnoy environment in outer space and in Ukraine
Bilogur, V.E. Social and philosophical analysis of sport as a main substance self–identity: theoretical and methodological measurement
Romanets, O.V. The prehistory of genetic formation in a world context
Frolova, N.М. Approaches to understanding of social being of language
Shavkun, I.G., Dybchinska, Y.S. Management in conditions of knowledge based economy: conceptualization and purposefulness
Shapovalova, L.O. Way of life of national associations in the conditions of globalization
Ashurov, V.G. The main features of the policy
Shcherbyna, O.Y. Analytical and hermeneutic aspects of legal argumentation
Bartahariyeva, I.І. The Deliberative Paradigm of Civil Society and Rationality of Legal Discourse
Voronkova, V.G., Nikitenko, V.O. Modern geoculture as sociocultural phenomenon cultural globalization
Yatsik, I.S. Existential epistema «self I» through the prism of artistic display of subjectivity
Onofriychuk, O.A. The socio–cultural role of the elite in modern society
Kompaniets, L.V. Idea of reincarnation in the labyrinths of traditional culture (1)
Krivosheya, T.O. Visual Anthropology in the cultural studies
Yazvvinskaja, E.S. Philosophical, historical and cultural analysis of corporalness
Polianska, V.I. Philosophical and aesthetic discussions of Russian aesthetics of the beginning of the 20th century
Yatsenko, K.A. Ideas of freedom, equality and justice as fundamental basics of multiculturalism
Dzeban, О.P. Influence of globalization processes on national right and legal culture
Kuchera, T.М. The processes of the regionalization in Ukraine: the socio– philosophical analysis
Urakov, D.V. The modi of modern management: the axiological and socio–cultural perspectives
Baranko, Y.S. Canon law and church law: features interpretations
Galyas, I.A. Evolutional religious processes in modern transitive society
Ivanov, E.V. Сhurch as a means of social control in Kievan Rus: socio–philosophical analysis of the problem
Klimenko, О.B. The concept of divine light in neo–Platonism and Hesychasm
Kondratieva, I.V. The origin and historical transformations of Malankara Orthodox Church
Kostenko, T.V. The problem of mutual influence of mystery cults and Christianity: philosophical and religious aspects
Kryvda, N.Y. Crossing cultural experience as a sacred communion
Matveev, V.О. Problem of self perfection of personality in works of Western religious scholars of modern and contemporary periods in comparison with the Indian religious and philosophical tradition
Kharkovschenko, Y.А. Kyiv Christianity – its notion, essence and historic significance
Shwed, Z.V. Legal system in Judaism
Ukhov, О.S. On the philosophical–anthropological aspects neyroteologii
Grechkosіy, R.M. Self–identity in the philosophy of F. Nietzsche and E. Fromm: the aspect of religion study
Mulyar, V.I. Principles of justice in a perfect Plato’ state
Vershina, V.A. A category of suffering is in philosophical anthropology of Ivan Iljin
Grytsyshynа, M.V. Epistemological views of John Locke’s philosophy of modern times
Zavidniak, B.T. The number symbolism in Philo of Alexandria
Bondar, O.V. Philosophical origins of Karol Wojtyla’s anthropological theory
Kuzmenko, V.V. Life of the legal concept F.M. Dostoevsky
Masayev, M.V. Miracles of the fotoart: image and symbol of «Great Three» in works of Leonid Yablonskij
Melnychuk, М.І. Methodological section of philosophy Michel Foucault: the discourse as an actualization of implicit knowledge
Novak, M.І. Shi Jing and Shu Jing as authoritative sources in the teachings of Confucius. Р.1
Polovnikov, V.G. Recursive compactification views of J.Locke, D.Hume and G.Berkeley in the horizon of our
Rozova, T.V., Chorna, L.V. The Culture–creative comprehension of a man in the philosophy of Immanuel Kant
Smoulsky, I.V. National identity in the Native Faith Association of Ukraine’s teaching. After H. Lozko (Volkhvynia Zoreslava)
Uglyar, Y.Yu. Gizel’s Metaphysical Studies and its significance for Ukrainian early modern culture
Khalay, I.O. Antropokosmic ideas in the views of representatives of Russian philosophy of Unity
Chernyshov, V.V. Metaphysics of Gregory Skovoroda: the Teaching on the Ontological Foundation of the World
Shamsha, I.V. The time as double denial in the dialectician of G.V.F. Hegel
Sheluh, L.P. Mikhail Bakhtin’s dialogism in the light of the theme of the Other in philosophy of communication
Yaremak, A.I. Anthropocentric basis of aesthetic and moral ideals’ interrelation in Ukrainian thinkers’ outlook of the last quarter of the XIX – early XX centuries
Chorniy, O.O. The history of philosophical and educational ideas in Ukraine through the prism of a synergistic approach study
Lavrova, L.V. The culture of health as a social–education determinant of forming of healthy way of life
Goncharov, V.I. Untraditional religions are in the system of education
Martiusheva, A.O. Values in education – postmodern criticism and overcoming of it
Bessalova, T.V. The Bologna Process and informatization Higher School of Ukraine
Kolosyuk, I.A. Sсientific and technical progress as stimulus of development of educational culture
Butsko, M.A. General guidelines of higher pedagogical education transformation in Belarus, Russia and Ukraine in post–soviet period
Bushman, I.A. Social aspects of formation of personality–oriented education
Galkina, A.G. Psychological ways of forming of psychological readiness of students to domestic life
Kulinenko, L.B. Subjectness of pedagogical practice
Parish, N.М. Teaching Technologies in the system of engineer-pedagogical education
Popovа, O.B. Teacher in modern educational and communicative discourse
Usachev, V.A. Waldorf pedagogic: Rudolf Steiner and his school
Semenyuk, N. Problems of prognostication of development of continuouseducation
Finin, G.I. The gender measurements of the modern military education
Aliyeva, S. Historical, sociological and culturological excursus to Azerbaijanian mentality

Political sciences

Shedyakov, V.E. Mythical–symbolic constructions in information influence’s realization on the base of soft power
Marmazova, T.I. The Ways of Improvement of Political Relations in Transitive Societies
Lukyanchikova, V.Y. Cyberspace: threats to international relations and global security
Gabibova, Z. Selfactualization and development of the human’s potential
Makaruk, I.V. The establishment of a new world order in the context of political globalization development
Demjanenko, B.L. Transformation of the «face» of power in modern foreign kratologii
Vysotskyi, O.Y. Educational dimension of geopolitical struggle
Sevdimaliyev, R. The correlation between the concepts of «aggression» and the «armed attack» in the context of fight against terrorism
Yelnikova, M.М. Interethnic tolerance in European identity
Kindratets, O.M. European integration of Ukraine as a factor of «motivated» modernization
Guravova, D.A. Impact of Euro–2012 on the foreign – policy image of Ukraine
Kravchuk, O.Y. The Normatively legal adjusting of political safety of the state is in modern Ukrainian society
Moroz, N.A. The influence of NGOs in the development of civil society in Ukraine
Rozumnyi, O.M., Rozumnyi, M.M. Referendum 17 March 1991 as a stage of sovereignization of Ukraine
Nikolaenko, N.О. Administrative resources as undemocratic phenomenon of modern political process in Ukraine
Rudakevych, O.M. Role of ethnical and political thematics in pre–election competition of Ukrainian parties (2012 experience)
Slinchenko, L.V. State policy of civic competence in the integration of Ukraine in the European educational space
Smirnova, І.E. The Economic Crisis of the EU: Lessons for Ukraine
Yarmolenko, M.I. Sociocultural peculiarities of functioning of the polish language in independent Ukraine
Yaroshko, O.Z. The Beginning of the Activity of Ukraine’s Diplomatic Missions
Dolya, I.N. Information and communication interaction of the local councils and population
Avtushenko, I.B. Legal framework of social security Armed forces of Ukraine
Bodnarash, G.V., Rotar, N.Yu. The main stages of party system development in Ukraine, Romania and Moldova: comparative analysis
Posrednikov, D.V. The theological basis of social activities of the Orthodox Church
Chornuy, V.S., Totovytska, O.M. Features of public diplomacy of the Russian Federation in the modern period
Pashkovsky, P.I. The Origins of Russian Neo–isolationism: Vadim Tsymbursky’s Concept «the Island of Russia»
Kapinus, O.A. Institutionalization of co–operation of European Union and Swiss Confederation at the present time
Kravchenko, V.V. On the way to a New White Paper of France 2013: challenges of globalised world
Kushnіrenko, V.О. Specific nature of ethno–religious factor in the formation of modern political reality in the republics of the western region of the North Caucasus
Sapsay, A.P., Mantashyan, M.K. The role of the EU in the settling of the conflicts in Africa
Ismayilova, G. Overview of the youth movement in Azerbaijan

Scientific life

Brovar, O.V. Review of the monograph: Shendrikova, S.P. History a theater at Crimean (1820–1920th).
Voytovich, L.V. Reviev of the monograph: Horin S. The monasteries of the Lutsk–Ostrozk diocese from the end of XV untill the middle of XVII century: functioning and position in Volyn society. – Kyiv: The publishing house «The Kyiv–Mohyla academy», 2012. – 560 p.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.