"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 133 - 2018
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Панько О. І. Діяльність культурно–просвітницьких організацій у м. Городок у другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст.
Пословська А. В. Культура та побут пізньосередньовічної Волині (зa даними aрхеологiчних джерел)
Житкова О. О. Реформування релігійної обрядовості в діяльності церковних громад УАПЦ у м. Києві в 1920–х рр.
Кліш А. Б. Джерела особового походження з історії суспільно–християнського руху в Галичині
Братусь І. В., Свердлик З. М. Особливості відтворення культурно–історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500–річчя Реформації)
Марченко А. І. Національна ідея у науковій та літературній спадщині М. Шаповала
Мельничук І. А., Суліменко О. Г. Німці Волині – Житомирщини в 40–50–х роках ХХ ст. та процеси їх реабілітації
Мерімерін Є. О. «Руїна» та її соціо–господарські й політичні наслідки для українців у відображенні історичних дум і пісень
Морозов А. Г., Павлова Н. В. Грошові накопичення селянських господарств в добу НЕПу
Ніколаєва Н. Б. Репресований викладач Київського державного університету Машкевич Степан Гервасійович (Гарасьович)
Філас В. М. Особливості використання творів живопису та графіки в студіях з історії Північного Причорномор’я
Шульга С. А. Чехи у конфлікті 1943 року на Волині: проблема участі
Чорній Г. В. Суспільно–політичне становище жінок на території західних областей УРСР (середина 1940–х – початок 1950–х рр.)
Біловус Л. І. Підтримка і популяризація української культури як одного із чинників збереження національної ідентичності у періодиці української діаспори США (від 1947 р.)
Касьянова М. М. Функціонування української діаспори в Білорусі, Молдові та Росії
Коцур В. В. Національні меншини Сходу–Заходу України в політичних перегонах початку ХХІ ст. і уроки для майбутнього
Орехівський В. Д. Особливості розвитку аграрних підприємств з виробництва органічної продукції в Україні (1990–ті – 2000–і роки)
Ющенко П. А. Еволюція культурно–мистецьких репрезентацій києворуського минулого в Україні (1990–2000–і роки)
Абдуллаева С. Из истории налогового законодательства в казенных деревнях Северного Азербайджана в конце XIX – начале ХХ вв. (З історії податкового законодавства в казенних селах Північного Азербайджану в кінці XIX – початку ХХ ст.)
Afandiyeva V. Rus’ raiding in the Caspian region and the Norman theory (Сліди русов в Каспійському регіоні і норманської теорії)
Балагадирова П. Т. Исследования историка–востоковеда А. Е. Крымского по истории Кабалы (Дослідження історика–сходознавця А. Е. Кримского з історії Кабали)
Казакова О. М. Політика режиму Ф. Франко у Іспанії щодо «єврейського питання» під час Другої світової війни
Керимли А. Налоговая система царской России в скотоводческом хозяйстве Северного Азербайджана в конце XIX – начале XX вв. (Податкова система царської Росії в скотарському господарстві Північного Азербайджану в кінці XIX – початку XX ст.)
Лукашенко А. І. Дуалістичні релігійні уявлення Жана Кальвіна

Філософські науки

Айтов С. Ш. Історично–антропологiчнi горизонти сучасної філософії історії
Аксьонова В. І. Гуманістичні обрії постнекласичної символіки українського козакофільства
Біланов О. С. Національне законодавство та уявлення про здоров’я та хворобу
Гальченко М. С. Когнітивістика як фактор розвитку інтелекту та діяльності мислення
Гасанова Ф. Р. Социальные ценности как фактор общественного развития (Соціальні цінності як фактор суспільного розвитку)
Гончаренко О. А. Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 4. Академічні свободи
Демиденко Я. С. Український авангард у філософсько–естетичному дискурсі сьогодення
Каранфилова Е. В. Творческая деятельность в контексте глобальных проблем современного общества (философский аспект) (Творча діяльність в контексті глобальних проблем сучасного суспільства (філософський аспект))
Тахирова А. И. Человеческая воля с точки зрения судьбы и предопределения (Людська воля з точки зору долі і приречення)
Шевченко М. О. Взаємозв’язок між ускладненням соціальних системам і прогнозуванням
Юшкевич Ю. С. Трансформація змісту феномену економічна культура в умовах глобалізації
Осипов А. А. Формирование и развитие мировоззрения Рудольфа Штайнера. Статья 1. На пути от философии к антропософии (Формування і розвиток світогляду Рудольфа Штайнера. Стаття 1. На шляху від філософії до антропософії)
Вашкевич В. Н., Осипов А. А. Формирование и развитие мировоззрения Рудольфа Штайнера. Статья 2. Наука в свете антропософии (Формування і розвиток світогляду Рудольфа Штайнера. Стаття 2. Наука у світлі антропософії)
Хилько М. І. Біосфера і здоров’я людини
Кямалова А. Психологические факторы, влияющие на формирование моральных ценностей в семье (Психологічні фактори, що впливають на формування моральних цінностей у сім’ї)
Меліхова Ю. А. Вплив культури мислення судді на якість його внутрішнього переконання
Мерлянов М. В. Взаємовплив та взаємозбагачення музики і танцю
Патлайчук О. В., Макарчук О. М. Природа реформ і аспекти сучасного українського реформування
Семенов В. Г., Черкасов С. М. Сучасне осмислення вчення Г. В. Ф. Гегеля про всезагальні закони
Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Пігош М. А. Логіка дискурсу М. Бердяєва
Ясінський М. М. філософії Петра Сауха (за матеріалами монографії «Україна на межі тисячоліть: трансформація духу і випробування національним буттям»)
Титов С. Анализ отдельных положений работы Б. Ф. Поршнева «О начале человеческой истории» в свете современных открытий. Антрополого–религиоведческий аспект (Аналіз окремих положень роботи Б. Ф. Поршнева «Про початок людської історії» в світлі сучасних відкриттів. Антрополого–релігієзнавчий аспект)
Добродум О. В. Мифологический характер виртуальной реальности (некоторые методологические аспекты) (Міфологічний характер віртуальної реальності (деякі методологічні аспекти))
Dyatlik T. N. The value of biblical Greek in theology and exegesis of Martin Luther (Цінність біблійної грецької мови в богослов’ї та екзегезі Мартина Лютера)
Gudyma I. A woman and a family in the concepts of biblical traditions (Жінка та сім’я у поняттях біблійних традицій)
Брилев Д. В. Особенности формирования общеукраинского исламского дискурса (Особливості формування загальноукраїнського ісламського дискурсу)
Саковська О. Ю. Вчення св. Томи Аквінського в контексті сучасності: біоетика та екотомізм
Санников С. В. Амбивалентность феномена крещения у духовных христиан (Амбівалентність феномена хрещення у духовних християн)
Степанова О. А. Культурно–туристичний потенціал сучасної іудейської сакральної географії в Україні
Фоменко А. В. Феномен релігійного фундаменталізму на пострадянському просторі
Абакумова О. О. Дистанційна освіта: гуманізм чи антигуманізм у дії?
Бачинська Н. А. До питання про вектори розвитку вищої бібліотечно–інформаційної освіти в Україні (1991–2018 рр.)
Гловацкая Е. П. Вызовы современности системе высшего образования (Виклики сучасності системі вищої освіти)
Тарабасова Л. Г. Формування ціннісних орієнтацій особистості дошкільника
Струк О. А. Задоволеність провізорів здобутою освітою

Політичні науки

Бугар А. А. Нові технології в дипломатії: вплив інновацій та комунікацій на ефективну міжнародну політику і побудову іміджу країни
Василевич Ю. В. Електронна демократія як засіб подолання кризи довіри до політичної системи
Войчук А. Ю. Особливості інституту президентства за парламентарної форми республіканського правління
Ворчакова І. Є., Лемішевська О. С. Загрози та виклики інтеграції жінок у збройні силові структури та гендерний фактор в умовах озброєних конфліктів
Джафаров Р. М. Проблема оценки эффективности государственного управления в истории политической мысли (Проблема оцінки ефективності державного управління в історії політичної думки)
Іленьків Г. В. Гносеологічний потенціал утопії як частини філософії політики
Калюжна Ю. Маніпулювання масовою свідомістю як інформаційний механізм дестабілізації соціально–політичних систем
Крупеня І. М. Боротьба з фейками в умовах ери «пост–правди» – небезпека для демократії
Luchak–Fokshei A–M. M., Luchak M. M. Internet language as the study object of social networking communication discursive pragmatics (Інтернет–мова як об’єкт дослідження дискурсивної прагматики соцмережевої комунікації)
Ниязов Х. Концептуальные вопросы политической безопасности (Концептуальні питання політичної безпеки)
Вонсович О. С. Чи наблизять поставки американських протитанкових ракетних комплексів «Javelin» мир на сході України?
Гоцуляк В. М. Становлення політичної думки домодерної України
Долженко О. О. Незаконні воєнізовані формування в умовах ведення «гібридної війни»
Костиря І. О. Культурна політика сучасної України: виклики глобалізації та регіоналізації
Коцур Л. М. Участь молоді у громадсько–політичному житті України: 1990–2015 рр.
Ладний Ю. А., Пасічник І. М. Етнополітика гетьмана Павла Скоропадського в історико–політологічних дискурсах (До 100–річчя Української Держави гетьмана Павла Скоропадського)
Степаненко О. Г. Інститут люстрації як юридична практика в українському політикумі: аналіз та перспективи розвитку
Степко О. М. Взаємодія в рамках бібліотечної системи ООН щодо підвищення ефективності інформаційного забезпечення
Носенко С. Р. Конфліктогенність словенсько–хорватських відносин
Мостіпан О. М. Політичні аспекти в роботі «Кодзікі» як пам’ятці давньої японської суспільної думки
Нагорняк І. М. Трудова міграція громадян країн Східного партнерства до ЄС
Шевченко Ю. М. Аналіз Стратегічного огляду оборони та національної безпеки Франції 2017 у контексті нових викликів і загроз
Дужа І. А. Міжнародна політика та Сирійський конфлікт
Литовченко К. Г. Ліва партія ФРН: становлення та ідеологія
Искендерова Н. Е. Парламент Азербайджанской Демократической Республики и фракции, созданные политическими партиями в первом парламенте Азербайджана (Парламент Азербайджанської Демократичної Республіки і фракції, створені політичними партіями в першому парламенті Азербайджану)
Мирабдуллаев А. М. Военно–политическая борьба в Азербайджане в 1920 году (Військово–політична боротьба в Азербайджані в 1920 році)

Наукове життя

Верба І. В. Рецензія на монографію: Аліси Іванівни Лукашенко «Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV – сер. XVII ст.)».
Козловець М. А., Слюсар В. М. Філософія людської діяльності та управління нею. Рецензія на монографію: Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід (за заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене); Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016. – 602 с.
Коваленко Н. П. Рецензія на монографію: Бей Н. О. Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. О. Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д–ра с.–г. наук, проф., академіка НААН В. А. Вергунова. – Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД», 2017. – 440 с.
Смолянюк В. Ф. Особливості дослідження етнополітичної інтеграції та дезінтеграції. Рецензія на монографію: Явір В. А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико–правовий концепт: монографія. – Київ: Логос, 2018. – 448 с.
Радишевський Р. Рецензія на монографію: Світлана Кагамлик Українська православна ієрархія XVII – XVIII ст.: інтелектуальний і духовний виміри. – Київ: Корвус–Прінт, 2018. – 728 с.
Солдатенко В. Ф. Рецензия на монографию С. Н. Полторак. Брест-Литовск. 100 лет истории переговоров о мире. СПб. Издательский центр «Остров». 2018. 292 с. (Рецензія на монографію С. Н. Полторак. Брест-Литовська. 100 років історії переговорів про мир. СПб. Видавничий центр «Острів». 2018. 292 с.)

CONTENT

Historical sciences

Panko O. I. Activities of cultural and educational organizations in Horodok in the second half of XIX – the first half of XX century
Poslovska A. V. Culture and life of the late medieval Volyn (archaeological sources)
Zhytkova O. O. The reforming of religious rites in the activities of the church communities of the UAOC in Kyiv in the 1920s
Klish A. B. The personal origin sources from the history of the social–christian movement in Halychyna
Bratus I. V., Sverdlyk Z. M. Features of the reflection of the cultural and historical ideas of the Reformation in the higher school of Ukraine (to the 500th anniversary of the Reformation)
Marchenko A. I. National idea in the scientific and literary heritage of N. Shapoval
Melnichuk I. A., Sulimenko O. G. The Germans of Volhynia – Zhytomyr region in the 40–50s of the 20th century and the processes of their rehabilitation
Meremerin E. O. Ruin and its socio–economic and political implications for Ukrainians in reflecting historical dumas and songs
Morozov А. G., Pavlova N. V. Peasants farm’s money accumulations in the period of the new economic policy
Nikolaeva N. B. The Professor of Kyiv State University Stepan Mashkevych: how he was repressed by NKVD in 1937
Filas V. M. Features of the use of works of painting and graphics in the studies on the history of the Northern Black Sea region
Shulha S. A. The Czechs in the 1943 conflict in Volyn: the issues of participation
Chornij H. V. Social and political situation of women in the western regions of the USSR (middle 1940’s – beginning of 1950’s)
Bilovus L. I. Support and popularization of Ukrainian culture as one of the factors of the national identity preservation in the periodicals of the USA Ukrainian Diaspora (from 1947)
Kasianova M. M. Functioning of the Ukrainian Diaspora in Belarus, Moldova and Russia
Kotsur V. V. National minorities of the Eastern and Western part of Ukraine in political circulations of the beginning of 21st: lessons for the future
Orekhivskyi V. D. Features of development of agrarian enterprises are from the production of organic goods in Ukraine (1990–2000)
Yushchenko P. A. Evolution of cultural representations of the Kyivan past in Ukraine (1990–2000s)
Abdullayeva S. From the history of tax legislation in state villages of Northern Azerbaijan in the late XIX – early XX centuries
Afandiyeva V. Rus’ raiding in the Caspian region and the Norman theory
Balagadirova P. T. Studies of the historian–orientalist A. E. Krymsky on the history of Kabala
Kazakova O. M. The policy of Francisco Franco regime in Spain toward Jewish question in the Second World War
Kerimli A. Tax system of tsar Russia in the clearing farms of Northern Azerbaijan at the end of the XIX – the beginning of the XX centuries
Lukashenko A. I. Jean Calvin’s dualistic religious representations

Philosophicаl sciences

Aytov S. Sh. Modern philosophy of history historical–anthropological horizons
Aksonova V. I. Humanist horizons of post–classical symbols of Ukrainian kozakophilism
Bilanov O. S. National legislation and perception of health and disease
Halchenko M. S. Cognitive science as a factor in the development of intelligence and the activity of thinking
Hasanova F. R. Social values as a factor of social development
Honcharenko O. A. The idea of University in Lviv–Warsaw School. Article 4. Academic freedom
Demydenko Ya. S. Ukrainian avangard in the philosophical and aesthetic discourse of the present
Karanfilova O. V. Artistic activity in context of global modern society issues (philosophical aspect)
Tahirova A. I. The problem of fate and divine decree (qada and qadar): the assessment of the human will
Shevchenko M. A. Relationships between increasingly complex social systems and predicting
Yushkevich Y. S. Transforming content of the phenomenon of economic culture in the context of globalization
Osipov A. O. Formation and development of outlook of Rudolf Steiner Article 1.On the way from philosophy to anthroposophy
Vashkevich V. M., Osipov A. O. Formation and development of outlook of Rudolf Steiner. Article 2. Science in the light of anthroposophy
Khilko M. I. Biosphere and human health
Kamalova A. Psychological factors affecting the formation of moral values in the family
Melikhova Y. A. The influence of the culture of judge’s thinking on the quality of his inner conviction
Merlianov M. V. Music and dancing mutual influence and enrichment
Patlaichuk O. V., Makarchuk O. M. Nature of reforms and aspects of contemporary Ukrainian reformation process
Semenov V. H., Cherkasov S. M. Contemporary comprehension of the teachings of G. F. F. Hegel on general laws
Timchenko O. P., Syslyuk Y. G., Pihosh М. А. The logic of M. Berdiaiev’s discourse
Yasinskyi M. M. The image of historical future in Peter Sauk’s philosophy (based on the materials of the monograph «Ukraine on the verge of millenniums: spirit transformation and test by national existence»)
Titov S. Analysis of certain provisions of the work of B. F. Porshnev «On the beginning of human history» in the light of modern discoveries. Anthropological and religious aspect
Dobrodum O. V. The mythological character of virtual reality (some methodological aspects)
Dyatlik T. N. The value of biblical Greek in theology and exegesis of Martin Luther
Gudyma I. A woman and a family in the concepts of biblical traditions
Brylov D. V. The features of the formation of the all–Ukrainian Islamic discourse
Sakovska O. Yu. St. Thomas Aquinas’ teaching and modernity: bioethics and ecothomism
Sannikov S. V. The ambivalence of baptism spiritual Christian approach
Stepanova O. A. Cultural and tourist potential of contemporary Judaic sacral geography in Ukraine
Fomenko A. V. Phenomenon of religious fundamentalism on the post–Soviet space
Abakumova O. O. Distance education: humanism or antigumanism in action?
Bachynska N. A. To the question about the vectors of development of the higher library and information education in Ukraine (1991–2018)
Glovatskaya E. P. The challenges of modernity to the higher education system
Tarabasova L. G. Formation of valuable priority orientations of the personality of the preschool
Struk O. A. Satisfaction of pharmacists by the obtained education

Political sciences

Bugar A. A. New technologies in diplomacy: influence of innovations and communications on the effective international policy and image of the country
Vasylevych Yu. V. Electronic democracy as a means to overcome the crisis of confidence in the political system
Voichuk A. Yu. The features of the institute of presidency in the parliamentary republic
Vorchakova I. Ye., Lemyshevskaya O. S. Threats and challenges of women’s integration into armed forces and gender in armed conflict
Jafarov R. M. The problem of ensuring the effectiveness of public administration in the history of political thought
Ilenkiv H. V. Gnosiological potential of utopia as a part of political philosophy
Kaliuzhna Y. The manipulation of mass consciousness as information mechanisms of destabilization of social political systems’
Krupenya I. M. Fighting fake in the post–truth era is a danger to democracy
Luchak–Fokshei A–M. M., Luchak M. M. Internet language as the study object of social networking communication discursive pragmatics
Niyazov Kh. Conceptual issues of political security
Vonsovych O. S. Will the supply of American anti–tank missile systems «Javelin» bring peace in eastern Ukraine?
Gotsulyak V. M. Formation of political thought of modern Ukraine
Dolzhenko A. A. Illegal paramilitary formation in the context of «hybrid war»
Kostyrya I. O. Modern Ukraine cultural policy: challenges of globalization and regionalization
Kotsur L. M. Participation of youth in public–political life of Ukraine: 1990–2015
Ladnyi Yu. A., Pasichnyk I. M. Ethnopolitics of Hetman Pavlo Skropadsky in historical and political science discourses (To the 100th anniversary of the Ukrainian State of Hetman Pavlo Skoropadsky)
Stepanenko O. G. Institute of lustration as a legal practice in the Ukrainian politics: analysis and prospects of development
Stepko O. M. Interaction in the United Nations library system for increasing the efficiency of information support
Nosenko S. R. Conflict of the Slovenian–Croatian relations
Mostipan O. M. Political aspects in the work of Kojiki as a monument of ancient Japanese social thought
Nagornyak І. M. Labor migration from the Eastern Partnership Countries to the European Union
Shevchenko Yu. M. Analysis of the Strategic Review of Defense and National Security of France 2017 in the context of new challenges and threats
Duga I. A. International politics and the Syrian conflict
Litovchenko K. G. Left party of Germany: formation and ideology
Iskandarova N. E. Parliament of Azerbaijani Democratic Republic and fractions created by political parties in the first parliament of Azerbaijan
Mirabadullayev A. M. Military–political struggle in Azerbaijan in 1920

Scientific life

Verba I. V. Review of the monograph: Alice Ivanovna Lukashenko «Dualistic religious ideas in the socio–cultural life of Europe (IV – the middle of the XVII century)».
Kozlovets M. A., Slyusar V. M. Philosophy of human activity and management of it. Review of the monograph: Public administration and administration in the conditions of the information society: domestic and foreign experience (according to editors Sergei Chernov, Valentina Voronkova, Victor Banakh, Alexander Sosnin, Pranas Zukauskas, Yoliti Vweinhardt, Regina Andrikuytėne); Zaporozhye: Zaporizhia state ing acad. – Zaporizhzhya: RVB ZDIA, 2016. – 602 p.
Kovalenko N. P. Review of the monograph: Bey N. O. Becoming and development of scientific bases of motor industry is in Ukraine (the second half of ХХ is beginning of ХХІ of century): monograph / N. О. Bey, NSAL, NAAS; sciences. editor of d. s.–g. sciences, professor, academician NAAS V. А. Vergunov. – Vinnitsa: «Nilan–LTD», 2017. – 440 p.
Smolianiuk V. F. The peculiarities of the study of ethnopolitical integration and disintegration. Review of the monograph: Yavir V. A. Ethnopolitical integration and disintegration in the modern world: political and legal concept. – Kyiv: Logos, 2018. – 468 p.
Radyshevsky R. Review of the monograph: Svetlana Kagamlyk Ukrainian Orthodox Hierarchy of the XVII – XVIII Centuries: Intellectual and Spiritual Dimensions. – Kyiv: Korvus Print, 2018. – 728 p.
Soldatenko V. F. Review of the monograph SN Poltorak. Brest-Litovsk. 100 years of history of peace talks. St. Petersburg. Publishing center "Ostrov". 2018. 292 p.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.