"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 132 - 2018
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Трегубенко Т. М. Почаївський монастир як осередок церковної музичної культури (на матеріалах богослужбових видань XVIII ст.)
Мисак Н. Ф. Соціально–професійний портрет українського народного учителя у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Нікічук В. С. Історична географія та картографія України в дослідженнях одеських вчених ХІХ – початку ХХ ст.
Орехівський В. Д. Еволюція науково–організаційних основ органічного землеробства у Південному Степу України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століть
Козак О. Внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у розвиток матеріальної і духовної культури українського народу
Коляда І. А. Реакція міського населення Правобережної України на початок Першої світової війни: спроба ретроспективи
Книгиницька О. В. Олена Степанів у російському полоні (1915–1917 рр.)
Алтухов О. А. «Банкова енциклопедія» 1917 р., як джерело з історії розвитку біржової справи України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Телегуз І. О., Мегей А. В. Українці в роки Першої світової війни та Української революції на сторінках діаспорної періодичної преси Канади та США
Варгатюк С. В. Демблінські переговори української дипломатичної місії з урядовцями Речі посполитої Ю. Пілсудського
Зозуля Н. М. Повстанські отамани та квазідержавні утворення Середнього Подніпров’я у світлі мемуарної та епістолярної спадщини старшин армії УНР
Островський В. В. Об’єднана партія визволення України: епізоди історії
Харламов М. І., Гонтаренко Л. О. Взаємовідносини НКВС УСРР та Українського Військового Округу (УВО) з питань пожежної безпеки у другій половині 1920–х років
Дмитрук Я. В. Призов національних меншин до Війська Польського в міжвоєнний період: правовий аспект
Чуйко Р. В. Відбудова мережі регіональних архівних установ України в післявоєнний період (1943–1950 рр.)
Теліуз Г. С. Діяльність українських студентських організацій в Австрії у 1945–1955 рр. за архівними джерелами
Лук’яненко О. В. «Цех здоров’я»: фізкультура та спорт у педагогічних вишах України першої половини XX століття
Петрик Н. Р. Музей однієї картини – «Рацлавицька панорама»: історія створення, військово–історичне та культурне значення, історична доля полотна
Подобєд О. А. Українське образотворче мистецтво у повоєнній Західній Німеччині
Братусь І. В., Гунька А. М. Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії
СошинськаВ. Є. Професійна періодика як джерело бібліотечно–інформаційних інновацій
Юрченко Е. І. Розроблення наукових основ штучного осіменіння в УРСР (1930–1970– ті рр.) як зоотехнічного методу
Тверитникова О. Є. Теоретико–методологічні засади розвитку електротехнічної галузі України
Чернищук Н. В. Історія виникнення та розвитку права
Універсал С. О. До історії єврейської громади Волині
Файда О. В. Святкування 900–ліття хрещення Русі та Київська духовна академія
Гай–Нижник П. П. Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.)
Krylova A. M., Polyakova L. I., Butskyi P. E. Development of executive power branches in independent Ukraine (Розвиток виконавчих потоків в незалежній Україні)
Heydarli G. The ambassadors of Shah I Abbas at the courts of Christian Europe (Посли Шахa Аббас I при дворах християнської Європи)
Mammadova V. M. Library information services provided to external users at the ADA University Library (Бібліотечно–інформаційні послуги, що надаються зовнішнім користувачам в Бібліотеці Азербайджанської Дипломатичної Академії)
Гусейнов И. Современный этап и перспективы азербайджано–американских отношений (Сучасний етап і перспективи азербайджано–американських відносин)
Гюльалиев Э. Г. Редкие и ценные издания, хранящиеся в фонде Научной библиотеки Бакинского государственного университета (Рідкісні і цінні видання, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Бакинського державного університету)
Джалилова З. Н. Межнациональные столкновения в 1905–1906 гг. в городе Иреван (Міжнаціональні зіткнення у 1905–1906 гг. у місті Іреван)
Руда О. В. Освітнє питання в діяльності Законодавчого сейму Другої Речі посполитої (1919–1922)
Черкасов С. С. Польська реформація XVI–XVII ст. у відображенні історичних документів та матеріалів: джерелознавчий аспект
СадовнікО. В. Причини та сприяючі фактори виникнення Придністровського конфлікту кінця 1980–х – початку 1990–х рр.
Ханмамедова Н. А. О деятельности Комитета Татьяны в Северном Азербайджане (1914, сентябрь – 1917, февраль) (Про діяльність Комітету Тетяни в Північному Азербайджані (1914, вересень – 1917, лютий))
Слюсаренко А. В. Реформування сил спеціальних операцій Бундесверу

Філософські науки

Дойчик М. В. Ідея гідності у філософії Томаса Гоббса
Головко А. А. Патафизика власти Жана Бодрийяра: трансполитика, код, тавтология (Патафізика влади Жана Бодріяра: трансполітика, код, тавтологія)
Станкевич В. А. Пошук ідеї «παιδεία» в учнівському світогляді апостола Павла
Шохов А. Два подхода к представлениям о сетях: «революционный» Латур и «традиционный» Кастельс
Тарасова Н. Ю. Культурні суперечності постіндустріального суспільства як чинник ускладнення національної ідентифікації. Теоретичні ідеї Деніела Белла в українському екзистенційному контексті
Туренко В. Е. Особливості диференціації дружби і закоханості у Платона: постановка питання
Гончаренко О. А. Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 3. автономія університету
Багирли Л. Б. Человеческий капитал: происхождение теории (Людський капітал: походження теорії)
Борисова–Желєзнова К. О. Психологічна антропологія в контексті сучасних гуманітарних досліджень
Гіоане І. М. Світогляд як основна духовна детермінант здійсненні політичного вибору
Петік Я. О. Психологістична та алгоритмічна складність
Степанов А. О. Криза як полісмисловий феномен
Фарзалиев З. И. Философия культуры войны и мира (Філософія культури війни і миру)
Гавеля О. Р. Сенс і цінності життя сучасної молоді України (релігієзнавче дослідження)
Добродум О. В. Виртуальная религиозность современного мира (Віртуальна релігійність сучасного світу)
Калач Д. М. Теологія діалогу в українському контексті
Tsymbalyuk O. M. Restoring the ancient church hermeneutic of Jacob’s character (Відновлення стародавньої церкви герменевтикою характеру Якоба)
Чернобай В. А. Духовная практика девственности и безбрачия в истории христианской церкви (Духовна практика цнотливості і безшлюбності в історії християнської церкви)
Колотило М. О. Філософія сучасної соціальної роботи у контексті громадянського суспільства
Гарбар Г. А. Сучасна державна політика України у сфері гостинності й туризму
Голик М. М., Лівінська Ю. Г. Методичні основи культурологічної роботи в Збройних силах України
Бондарчук–Чугіна І. Ю., Чахалідзе С. Ж. Перспективи розвитку «культурного туризму» України: аксіологічний аспект
Брильов Д. В. Халяль–індустрія в Україні часів незалежності
Дев’ятко Н. В. Вплив глобальних цивілізаційних процесів на систему моральних цінностей та естетичні категорії сучасної людини
Джура Р. О. Поняття суб’єкта та об’єкта державної економічної політики
Дмитренко М. Й. Мімезис родинності та досвід відчуження
Захаренко К. Засоби масової інформації як необхідний елемент розвитку інформаційного суспільства
Зінсу О. І. Філософсько–правові аспекти феномену правова держава
Максюта М. Є., Коломієць А. І. Національно згуртовуючий потенціал морально етичного синтезу історичної самосвідомості
Одробінський Ю. В. Метамодернізм і скульптура: світовий і український контекст
Осадча І. А., Ангелов Г. В. Управління суспільством та влада у працях постмодерністів
Пастушенко О. В. Філософські аспекти понять інституціоналізації влади та права: постановка проблеми
Мелентьева Т. Н. Корпоративная культура в рамках управленческой деятельности (Корпоративна культура в рамках управлінської діяльності)
Михайличенко М. В. Децентралізація управління університетською освітою як соціальна проблема
Гальченко М. С. Соціальний конструктивізм в стратегіях діяльності мислення і освіти
Лисенко О. О., Гашенко К. І. Актуальні питання розвитку сучасного танцю в освітньому просторі України
Лукашук М. А. Особистість як суб’єкт освітніх інновацій
Шмиголь М. Ф. Онтологічний статус освіти як світоглядна проблема
Юрчишин І. Я. Концепції національної спільноти західноукраїнської соціологічної школи права
Роговенко М. М. Формування культури спілкування майбутніх правоохоронців у процесі навчання філософських дисциплін
Слівінська А. Ф. Динаміка британських клубів в «довгому» ХІХ столітті: соціально–політичний аспект
Соболєвський Я. А. Філософські засновки американського трансценденталізму
Шолдубанов Х. Ю. Исследование функциональных показателей борцов после различных нагрузок (Дослідження функціональних показників борців після різних навантажень)

Політичні науки

Агафонова Г. С., Карчевська О. В. Новітні можливості масової комунікації як чинник трансформації світового політичного процесу
Вонсович О. С. Прийняття Закону про деокупацію та реінтеграцію: крок до миру чи продовження війни?
Худик Г. О. Співвідношення понять «імідж» і «бренд» у політичному контексті
Чупрін Р. В. Концепт Південного Хартленду у глобальній геополітичні моделі Г. Маккіндера
Заруба В. Ю. Социальное иждивенчество: дестимулирующий эффект социальной политики (Соціальне утриманство: дестимуліруючий ефект соціальної політики)
Щедрова Г. П. Україна у сучасних течіях геополітичних концепцій
Гоцуляк В. М. Історична свідомість у вимірах українського національного буття XVII–XVIII ст.
Артішевський А. Е. Інституалізація політичної опозиції як базова основа демократизації політичної системи України
Войтенко Ю. М. Особливості антикорупційної політики в України: інституційний та функціональний вимір (2014–2017 рр.)
Осадча І. А. Парламентські вибори в Україні: труднощі реалізації політичної участі громадян
PetraszczukA. O. Analiza eurointegracyjnego wyboru Ukrainy (Аналіз українського євроінтеграційного вибору)
Коротков Д. С. Сучасний політичний простір України: соціокультурні виклики демократичної трансформації
Морарь М. В. Політична освіта як фактор формування політичної культури українського суспільства
Кулик В. Г. Питання освіти на медійному порядку денному: пріоритети і тренди в увазі мас–медіа
Лук’янова І. В. Вихід Великобританії з ЄС: вплив на Гібралтар
Мамедли Х. Политико–философские аспекты традиционности и современности в политике модернизации Азербайджанской Республики(Політико–філософські аспекти традиційності та сучасності в політиці модернізації Азербайджанської Республіки)
Билалова С. Я. Перспективы урегулирования конфликтов на Южном Кавказе (Перспективи врегулювання конфліктів на Південному Кавказі)
Гурбанлы О. Стратегическое партнерство Азербайджанской Республики с ведущими акторами мировой политики (Стратегічне партнерство Азербайджанської Республіки з провідними акторами світової політики)
Зейналабдинов А. А. Позиция США по Нагорно–Карабахскому конфликту (1992–2000) (Позиція США щодо Нагірно–Карабахського конфлікту (1992–2000))
Корчинський М. В. Відносини Російської Федерації з Курдистанським регіоном Іраку в 2007–2017 рр. енергетичний вимір

Наукове життя

Кирієнко О. Ю. Рецензія на монографію: Герасимов Т. Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія: монографія. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2017. – 436 с.

CONTENT

Historical sciences

Tregubenko T. M. Pochaiv monastery as the center of church musical culture (on the materials of liturgical editions of the XVIII century)
Mysak N. F. Socio–professional portrait of Ukrainian elementary school teacher in Galicia in the late XIX – early XX century
Nikichuk V. S. Historical geography and cartography of Ukraine in studies of Odessa scientists of the nineteenth and early twentieth centuries
Orekhivskyi V. D. Evolution of scientifically–organizational bases of organic agriculture in South Steppe of Ukraine in the end ХІХ – at the beginning ХХІ of centuries
Kozak O. Contribution of the family of Bogdan and VarvaraKhanenko to the development of material and spiritual culture of the Ukrainian people
Kolyada I. A. The reaction of the urban population of the Right–bank Ukraine at the beginning of the First World War: an attempt of retrospective
Knyhynytska O. V. OlenaStepaniv is in Russian–speaking thrall (1915–1917)
Altukhov O. A. Banking Encyclopedia of 1917 as a source of the history of the development of Ukrainian stock exchange in the late nineteenth and early twentieth century
Teleguz I. O., Mehei A. V. Ukrainians during the First World War and the Ukrainian Revolutionon the pages of the diaspora periodicals of Canada and the United States
Vargatyuk S. V. Demblins of the Ukrainian diplomatic mission with the governments of the population of Y. Pilsudsky
Zozulya N. M. Insurgent atamans and quasigovernmental formations of the Middle Dnieper in the light of the memorial and epistolary legacy of the army senior artists of the UNR
Ostrovskyi V. V. UnitedPartyofLiberationofUkraine: historyepisodes
Kharlamov M. I., Gontarenko L. O. Relations between the NKVD of the Ukrainian SSR and the Ukrainian Military District (UBO) on fire safety in the second half of the 1920s
Dmitruk Ya. V. Conscription of national minorities to the Polish Army in the interwar period: the legal aspect
Chuiko R. V. Rebuilding a network of regional archival institutions of Ukraine in the postwar period (1943–1950)
Teliuz G. S. Research on the activities of Ukrainian student organizations in Austria on archival materials
Lukyanenko О. V. «Health gild»: physical training and sport in pedagogical university of Ukraine I half of the XX century
Petryk N. R. The museum of one painting – «Raclawicz Panorama»: the history of creation, military–historical and cultural significance, the historical part of the canvas
Podobied O. A. Ukrainian Fine Arts in the Postwar West Germany
Bratus I. V., Gunka A. M. The historical perspective of the use of the Internet in education: cultural norms and anomalies
Soshynska V. Ye. Professional periodicals as a source of library and information innovations
Yurchenko E. I. Development of the scientific foundations of artificial insemination in the Ukrainian SSR (1930–1970s) as a zootechnical method
Tverytnykova O. Ye. Theoretical and methodological bases of the electro technical industry development in Ukraine
Chirnishchuk N. V. The history of initiation and development of science of low
Universal S. O. To the history of Volyn’s Jews community
Faida O. V. Celebration of the 900th anniversary of the baptism of Rus and the Kyiv Theological Academy
Hai–Nyzhnyk P. P. Revolutionary events in Ukraine: the struggle for the right to choose and national dignity (November 2013 – February 2014)
Krylova A. M., Polyakova L. I., Butskyi P. E. Development of executive power branches in independent Ukraine
Heydarli G. The ambassadors of Shah I Abbas at the courts of Christian Europe
Mammadova V. M. Library information services provided to external users at the ADA University Library
Huseynov I. The current stage and prospects of the Azerbaijani–American relations
Gulaliyev E. G. The rare and valuable books that kept in the fund of the Scientific Library of Baku State University
Jalilova Z. N. The ethnic clashes of 1905–1906 in Irevan
Ruda O. V. Educational issues in the Legislative Sejm of the SecondPolishRepublic (1919–1922)
Cherkasov S. S. The Polish Reformation of the XVI–XVII the century in the reflection of the documents and materials: source study aspect
Sadovnik O. V. Causes and contributing factors to the Transnistria conflict in the late 1980s and early 1990s.
Khanmammedova N. A. The activities of the Tatiana Committee in Northern Azerbaijan (September, 1914 – February, 1917)
Sliusarenko A. V. TheBundeswehr special operation forces reformation

Philosophicаl sciences

Doichyk M. V. The idea of dignity in Thomas Hobbes’ philosophy
Golovko A. A. Jean Baudrillard’s Pataphysics of Power: Transpolitics, Code, Tautology
Stankevich V. A. The search for the ideas «παιδεία» in the Apostle Paul apprenticeship worldview
Shohov O. Two approaches to representations of networks: «revolutionary»Latour and «traditional» Castells
Tarasova N. Yu. Cultural contradictions of post–industrial society as a factor of complicating national identity. Theoretical ideas of Daniel Bell in the Ukrainian existential context
Turenko V. E. Features view of Plato on differentiation of friendship and infatuation: an attempt of the question
Honcharenko O. A. The idea of University in Lviv–Warsaw School.Article 3. The University autonomy
Bagirli L. B. Humancapital:the origin of the theory
Borisova–Zeleznova K. O. Psychologicalanthropologyin the context of modern humanities research
Gioane I. M. Worldview as the main spiritual determinant of political choice
Petik Ia. O. Psychological and algorithmic complexity
Stepanov A. O. Crisis as apolysemantic phenomenon
Farzalyev Z. I. Philosophy of cultures of war and peace
Gavelia A. R. Meaning and values of life of modern Ukrainian youth (religious study)
Dobrodum O. V. Virtual religiousness of the modern world
Kalach D. M. Theology of dialogue in the Ukrainian context
Tsymbalyuk O. M. Restoring the ancient church hermeneutic of Jacob’s character
Chornobai V. A. Spiritual practice of virginity and celibacyin the history of the Christian church
Kolotylo M. A. Philosophy of modern social work in the context of civil society
Garbar G. A. Modern state policy of Ukraine in the field of hospitality and tourism
Golik M. M., Livinskaya Yu. G. Methodical bases of cultural work in the Armed Forces of Ukraine
Bondarchuk–Chugina I. Yu., Chaholidze S. G. Prospects for the development of «cultural tourism» in Ukraine: the axiological aspect
Brylov D. V. Halal industry of Ukraine in the period of independence
Deviatko N. V. Influence of global civilizational processes on the system of moral values and aesthetic categories of modern human
Jura R. O. Concept of subject and object of state economic policy
Dmytrenko M. Y. Family mimesis and experience of alienation
Zaharenko K. The media as a necessary element of the development of the information society
Zinsu O. I. Philosophical and legal aspects of phenomen constitutional state
Maksyuta M. Ye., Kolomiets A. I. Nationally gathering potential of moral and ethical synthesis of historical consciousness
Odrobinsky Yu. V. Positions of Ukrainian design in the modern art space
Osadcha I. A., Anhelov G. V. Government of the society and power in the works of postmodernists
Pastushenko O. V. Philosophic aspects of the concepts of institutionalization of power and law: problem statement
Melentyeva T. M. Corporative culture in frames of management activity
Mykhailichenko M. V. Decentralization of university education management as a social problem
Halchenko M. S. Social constructivism in the strategies of thinking and education
Lysenko O. O., Hashenko K. I. Topical issues of the development of modern dancein the educational space of Ukraine
Lukashuk M. A. Personality as a subject of educational innovation
Shmigol M. F. Ontological status of education as a problem of worldview
Yurchyshyn I. Ya. National community concept of Western Ukrainian sociological law school
Rohovenko M. M. Forming a culture of communication between future law enforcement officers in the process of studying philosophical disciplines
Slivinska A. F. British clubs in the long nineteenth century: the socio–political aspect
Sobolievskyi Ya. A. The philosophical foundation of American transcendentalism
Sholdubanov H. Yu. The study of the functional indicators of wrestlers after various loads

Political sciences

Ahafonova H. S., Karchevska O. V. The latest possibilities of mass communication аs a factor in the transformation of the world political process
Vonsovych O. S. The adoption of the Law on de–occupation and reintegration: a step towards peace or continuation of the war?
Khudyk H. O. Correlation between the image and brand in political context
Chuprin R. V. The Southern Heartland concept in the global geopolitic model composed by H. Mackinder
Zaruba V. Yu. Social dependency: the disincentive effect of social policy
Shchedrova G. P. Ukraine in the current trends of geopolitical concepts
Gotsulyak V. M. Historical consciousness in the dimensions of the Ukrainian national existence of the XVII–XVIII centuries
Artishevsky A. E. Institutionalization of political opposition as the basis of democratization of the political system of Ukraine
Voitenko Yu. M. Features of anticorruption policy in Ukraine: institutional and functional dimension (2014–2017)
Osadcha I. A. Parliamentary elections in Ukraine: civil difficulties of political participation
Petrashchuk A. O. Analysis of the Ukrainian Euro–integration choice
Korotkov D. S. Modern political space of Ukraine: socio–cultural challenges of democratic transformation
Morari N. V. Political education as a factor in the formation of the political culture of Ukrainian society
Kulyk V. G. The issues of education on the media agenda: priorities and trends in the attention of mass media
Lukyanova I. V. UK exit with EU: influence on Gibraltar
Mammadli H. Political and philosophical aspects of traditionalism and modernity in the policy of modernization of theRepublic of Azerbaijan
Bilalovа S. Ya. Prospects for the settlement of conflicts in the South Caucasus
Gurbanli O. Strategic partnership of the Republic of Azerbaijanwith the leading actors of world politics
Zeynalabdinov A. A. The US position on the Nagorno–Karabakh conflict (1992–2000)
Korchynskyi M. V. Relations of the Russian Federation with the Kurdistan region of Iraq in 2007–2017 energy dimension

Scientific life

Kyriienko O. Yu. Review of the monograph: Gerasymov T. Yu. The towns of the Right–bank Ukraine and the World War I: an everyday life history: monograph. – Vinnytsya: TOV «Merkjuri–Podillia», 2017. – 436 p.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.