"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 131 - 2018
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Іванова Л. Г. Постать Богдана Хмельницького в українському інтелектуальному середовищі 20–60–х рр. ХІХ ст.
Лучаківська І. Правно-державна концепція історії України Михайла Грушевського
Губская Т. Н. Эпитафии ранних захоронений Николаевского некрополя первой половины ХІХ в. (к вопросу о биографической некрополистике) (Епітафії ранніх поховань Миколаївського некрополя першої половини ХІХ ст. (до питання про біографічну некрополістику)
Гай–Нижник П. П. Утвердження тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української Держави доби Центральної Ради і Гетьманату (1917–1918 рр.)
Горбань Т. Ю. Український національно–визвольний рух: невикористаний потенціал компромісів (перша чверть ХХ ст.)
Троценко О. В. Падіння авторитету духівництва в суспільстві як прояв кризи православної церкви в Російській імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Харківської губернії)
Каран Д. Б. Вплив батьківської родини та сімейного виховання на формування наукового та релігійного світогляду К. В. Харламповича
Радченко Н. М. Кредитно–фінансові установи України середини ХІХ – початку ХХ ст. у працях сучасних українських і російських дослідників
Колесник В. Ф., Чеберяко О. В. Становлення та функціонування бюджетної системи УСРР: за матеріалами журналів радянських фінансово–господарських органів влади 1920–х рр.
Кришталь С. П. Соціальний, партійний і національний склад слухачів робітничих факультетів УСРР в 1920–х рр.
Трубчанінов В. О. Роль харківських авангардистів 1920–1930–х рр. у становленні європейського лівого мистецтва
Харламов М. І. Діяльність пожежних інспекторів та завідувачів пожежною охороною (брандмейстерів) промислових підприємств у 1927–1930–х роках в Україні
Мельничук І. А., Суліменко О. Г. Трагічна доля німців Житомирщини у 20–х – середині 30–х рр. ХХ ст.
Сініцький А. Ц. Військова еліта Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1918–1920 рр. персоналії
Ленартович О. Ю. Повстанська тактика ОУН(б) у 1942–1943 рр.
Лук’яненко О. В. Рятуючи та віднімаючи життя: студентка–освітянка на полі німецько–радянської війни
Чуйко Р. В. Комплектування та впорядкування архівів УРСР у повоєнний період (1943–1950 рр.)
Котик Ю. В. Діяльність та компетенція інспекції державних доходів УРСР у 1946–1953 рр.
Мельник А. М. Структура бюджету сімей робітників підприємств чорної металургії України у 1950–і рр.
Левчук К. І., Бойко Ю. М. Розвиток фермерських та особистих селянських господарств України в середині 90–х років ХХ ст.
Аносова В. С. Сучасні підходи до вирішення проблем збереження культурної спадщини України
Біловус Л. І. Економічна співпраця української діаспори США із Україною як один із чинників української самоідентифікації (на матеріалах україномовної періодики США)
Махорін Г. Л. Витоки і становлення ветеринарної медицини як науки в Україні
Медвідь В. О. Міжнародна технічна допомога як один з інструментів сприяння розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні
Мина Ж. В. Збереження надбань держави: пам’ятки архітектури доби бароко в Україні
Михалевич В. В., Братусь І. В. Розвиток друкарства у Європі
Мякінченко І. О. Участь церков і релігійних організацій у законотворчому процесі в період незалежності України
Сологуб В. Д., Піхтар О. А. Історико–культурологічні аспекти оркестрового та хорового диригування
Кедіс О. Ю., Ладний А. С. Специфіка та історичні етапи розвитку хорової культури України
Ткач В. М. Роль польської національної меншини Тернопільщини у налагодженні міжрегіональних україно–польських відносин
Чернищук Н. В. Міжнародний етикет у веденні переговорів: історичний та правовий аспект
Руденко О. О. Релігійна обрядовість як фактор політичної боротьби у Пізній Римській республіці (60–50–і роки першого ст. до Р.Х.)
Исмаилова Ж. М. Формирование национально–демократической платформы в Азербайджане после февральской революции 1917 года (на основе материалов газеты «Ачыг сёз») (Формування національно–демократичної платформи в Азербайджані після лютневої революції 1917 року (На основі матеріалів газети «Ачиг соз»)
Asadova A. Glass decorative items found in Barda (Скляні декоративні вироби, знайдені в Барді)
Аскерова З. М. Азербайджанская диаспора в Турции в 20–30 годах ХХ века (Азербайджанська діаспора в Туреччині в 20–30 роках ХХ століття)
Ахмедов Б. Усиление политики дискриминации азербайджанцев Гокчинской области Армянской ССР во второй половине XX века (Посилення політики дискримінації азербайджанців Гокчінської області Вірменської РСР у другій половині XX століття)
Багирова–Гусейнова Г. В. Особенности формирования документально–информационной базы по наследию Гейдара Алиева в библиотеках Азербайджанской Республики (Особливості формування документально–інформаційної бази по спадку Гейдара Алієва в бібліотеках Азербайджанської Республіки)
Гараев Э. Т. О личности и деятельности Гасан хана Каджара (Про особистість та діяльність Гасан хана Каджара)
Гусейнов А. Т. Запасы природного газа и международные проекты Азербайджанской Республики, реализуемые в бассейне Каспийского моря (Запаси природного газу та міжнародні проекти Азербайджанської Республіки, що реалізуються в басейні Каспійського моря)
Петрик А. М. Спроби державних переворотів і антиурядові змови у Литві в період першої республіки (1918–1940)
Волканова Н. В. Фінансова допомога дворян Бессарабії пораненим і хворим воїнам під час російсько–турецької війни 1877–1878 рр.
Забудкова О. А. Синдикати у важкій промисловості Російської імперії напередодні та після революції 1917 рр.
Баскакова А. С. Економічне становище Кримського півострову після анексії Російською Федерацією в березні 2014 р.: проблеми та загрози розвитку

Філософські науки

Гарат І. В. Ісихазька традиція та творча спадщина Іова Желіза (Почаївського)
Соколовський О. Л. Ефеський собор у світлі христологічних дебатів
Степанова О. А. Християнська етика чеснот Ніколаса Томаса Райта
Титов С. Религиозность неандертальца: аргументы за и против (Релігійність неандертальця: аргументи за і проти)
Мелехова О. С. Церкви і процес європейської інтеграції
Мазур Г. Ідеологія євразійства в українському протестантизмі
Завідняк Б. Теодіцея Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна
Волік Н. В. Порівняльна характеристика декретів «Fidelibus Ruthenis» та «Graeci–rutheni Ritus», їх вплив на релігійне життя Канади
Муляр В. І. Філософсько–освітня концепція Платона
Салій А. Екзистенційні виміри самотності у творчості Гайто Газданова (історико–філософський контекст)
Сінельнікова М. В. Тема смерті у філософії Платона
Муха О. Я. Постать Романа Інгардена у творенні львівського філософського середовища першої половині ХХ ст.
Керимова Ф. Просветительная деятельность Сеида Азима Ширвани в прессе (Просвітницька діяльність Сеїда Азіма Ширвані в пресі)
Левченко Т. Г. Генеза протестантського концепту віри у творах Мартіна Лютера та його учнів
Горохова Л. В. Страх самотності в інформаційному суспільстві
Гіоане І. М. Основні аспекти дослідження процесу політичного вибору
Джура Р. О. Філософія економічної політики в сучасному науковому дискурсі: до постановки проблеми
Добжиньскі А. А. Актуальні сутності зла: онтологічний нарис філософії зла
Вашкевич В. М., Гарбар Г. А. Теоретичні аспекти мультидисциплінарного підходу вивчення туризму
Волинець А. А. Принцип хаотичності як чинник міжвидового синтезу та створення естетосфери художнього артефакту
Галушко О. С. Аналіз методів форсайту. Якісні методи
Гальченко М. С. Методологічна природа мислення в еволюції пізнавальних дискурсів
Добродум О. В. Актуальные проблемы религии и спорта (Актуальні проблеми релігії і спорту)
Брильов Д. В. Мусульманська громада Одеси в дореволюційні часи
Гарбар Г. А. Формування інфраструктури гостинності Миколаївської області в радянські часи
Драпушко Р. Особливості демократичного розвитку українського соціуму та його вияв у сфері туризму
Захаренко К. Стратегія формування ефективної системи державної інформаційної безпеки
Ігнатко В. Основні напрями модернізації політики у відповідності з викликами часу глобалізації
Капліна В. А. Еклектизм у філософській думці: від античності до сучасності
Лущ У. І. Мультикультуралізм в контексті проблеми ідентичності та постнекласичної науки
Мальцев О. В. Шляхи й методи удосконалення природи людини в саєнтології
Маслікова І. І. Мотиви та причини альтруїстичних дій: тенденції пояснень в сучасній етиці
Мельничук В. В. Філософське осмислення ролі еліти у вирішенні глобальних екологічних проблем
Rybka N. Modern social being: creativity and irrationality (Сучасне суспільне буття: креатив та ірраціоналізм)
Рубан О. Теоретичне підґрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з гендерно–рольової тематики: паритетний підхід
Санакуев Н. Г., Мартыненко М. А. К вопросу социального гуманизма сквозь призму этических реалий (До питання соціального гуманізму крізь призму етичних реалій)
Слівінська А. Ф. Наукові спільноти в європейській культурі раннього Нового часу
Слотюк П. В. Сила досвіду повсякдення
Stoliar M. B., Stechenko T. O. The discourse of the laughter theory in the optics of postpositivism and postmodernism (Дискурс філософії сміху в оптиці постпозитивізму та постмодернізму)
Теліженко Л. В. Антропологічна сутність постнекласичних практик людини: теоретико–прикладний аспект
Тополь О. В. Феномен юного материнства: демографічні, соціальні та психофізіологічні аспекти
Усов Д. В. Основні моделі раціональної справедливості в сучасному контрактуалістичному філософському дискурсі
Юшкевич Ю. С. Ментальна специфіка формування моральності особистості: український вимір
Лукашук М. А. Новизна як сутнісна ознака освітніх інновацій собистості: український вимір
Опанасюк Ю. Необхідність формування системи інформаційного забезпечення закладів освіти
Гавеля О. Р. Сімейні цінності в житті сучасної студентської молоді України: релігієзнавче дослідження
Гончаренко О. А. Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 2. Єдність дослідження та навчання

Політичні науки

Карташов Є. Г. Перспективи розвитку співробітництва територіальних громад України у контексті європейського досвіду
Артішевський А. Е. Інституалізація парламентської опозиції в умовах системного конфлікту як чинник легітимізації політичної влади
Бабаев Р. К. Главные угрозы направленные на национальную безопасность в современное время (Головні загрози спрямовані на національну безпеку в сучасний час)
Бебик В. М., М’якушко Н. С. Соціальна політика і соціальна безпека в умовах формування інформаційного суспільства
Біланов О. С. Національне законодавство та уявлення про здоров’я та хворобу
Буря К. М. Локальна демократія в сучасній Україні: передумови побудови національної моделі
Гетьманчук П. М. Стратегічні пріоритети трансформації системи політичного управління на сучасному етапі розвитку України
Гоцуляк В. М. Політична наука і феномен історичної пам’яті
Кикоть С. М. Адміністративний ресурс в Україні: причини виникнення та особливості використання
Костиря І. О. Культурна політика України в умовах євроінтеграції
Кукарцев О. В. Значення методу типологізації у методології порівняльного історико–соціологічного дослідження імперій Ш. Айзенштадта
Морарь М. В. Національна ідея як фактор консолідації українського суспільства
Мудрик Ю. С. Політична інертність в контексті розбудови громадянського суспільства
Оніпко З. С. Анархо–капіталізм в системі лібертаризму
Осадча І. А. Переосмислення гуманістичних цінностей в контексті розвитку політичної сфери західноєвропейської цивілізації
Павлов Д. М. Засоби здійснення пропаганди у внутрішньополітичному вимірі
Партоленко І. В. Вплив інформаційних технологій на політику держави
Пахолок В. М. Державні свята як чинник формування політичної культури та гуманітарної безпеки держави
Petrashchuk A. O. Increasing historical problems in Polish–Ukrainian relations in 2015–2017 (Підвищення історичних проблем польсько–українських відносин на 2015–2017 роки)
Рудень Д. М., Севастьянов О. В. Соціалістична партія України в політичній системі України (2014–2018 рр.): від конфлікту лідерства до загрози організаційної деградації
Слободяник О. Г. Науковий дискурс зовнішньополітичних комунікацій в міжнародних відносинах
Туряниця І. А. «ЛитПолУкрбриг» як прояв тактики «дрібних кроків» у безпековому співробітництві країн Міжмор’я
Угрин Л. Я. Національна ідентичність: проблеми співвідношення культурних і політичних вимірів
Федоренко В. В. Пряма демократія як чинник консолідації місцевих громад в Україні
Федорченко В. М. Популізм як політична технологія
Філатов Б. Патріотизм у структурі демократичного політичного представництва: макросистемний рівень
Чупрін Р. В. Класифікація багатораундових виборчих систем
Шуліка А. А. Особливості та перспективи розвитку кіберпартій в контексті становлення мережевих форм комунікаці
Bulbeniuk S. S., Manelyuk Yu. M. United Nations and international order: excursion to the recent past (Організація Об’єднаних Націй та міжнародний порядок: екскурс у недавнє минуле)
Майніна М. С. Співвідношення суверенітету і наднаціональності в політико–правовій практиці Європейського Союзу
Mirzazade L. F. The functional role of the Millie Medglis of the Azerbaijan Republic in inter–parliamentary cooperation (Функціональна роль Міллі Меджіза Азербайджанської Республіки в міжпарламентському співробітництві)
Міфтахов Б. Г. Перегляд Європейської політики сусідства у 2015 році як новий етап відносин між Європейським Союзом і його сусідами
Ключкович А. Ю. Розвиток парламентської виборчої системи в Словаччині та проблеми її функціонування на сучасному етапі
Козачук О. О. Особливості імміграційної політики щодо висококваліфікованої робочої сили в США та Канаді
Коротков Д. С. Пріоритети геостратегії США в контексті геополітичних концепцій
Вонсович О. С. Питання Єрусалиму: виклик регіональній безпеці
Герман Ю. О., Ніколенко Ю. О. Особливості інституційної допомоги Європейського Союзу країнам Латинської Америки та Карибського басейну (на прикладі Республіки Куби)
Дальський В. Б. Міграційний вимір політики ЄС щодо середземноморських партнерів

Наукове життя

Карпов В. Рецензія на рукопис монографії: Гапеєвої Ольги Львівни «Міждержавне протиборство в інформаційній сфері на пострадянському просторі (1991–2017 рр.): історико–системне дослідження».
Нагорняк М. М. Нове слово у вітчизняних дослідженнях політичної участі. Рецензія на монографію: Іщейкін К. Є. Політико–правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна. – К.: Юридична думка, 2018. – 400 с.

CONTENT

Historical sciences

Ivanova L. G. The figure of Bogdan Khmelnitsky in the Ukrainian intellectual environment of the 20–60s of the XIX century
Luchakivska I. The concept of state and law in Mykhailo Hrushevsky’s interpretation of the Ukrainian history
Gubskaya T. N. Epithaphy of early burials of the Nikolaev necropolis of the first half of XIX centuries (to the question of biographical necropolistic)
Hai–Nyzhnyk P. P. Approval of the trident in the official symbolism of the Ukrainian People’s Republic and the Ukrainian State of the Era of the Central Council and Hetmanate (1917–1918)
Gorban T. Yu. Ukrainian national liberation movement: the unused potential of compromises (first quarter of XX century)
Trotsenko O. V. The fall of the clergy authority in society as a manifestation of the Orthodox Church crisis of the Russian Empire in the XIX – early XX centuries (on the example of the Kharkiv province)
Karan D. B. The influence of parent family and family education on the formation of scientific and religious worldview of K. V. Kharlampovych
Radchenko N. M. Credit and Financial Institutions of Ukraine in the middle of XIX – early XX century in the works of contemporary Ukrainian and Russian researchers
Kolesnyk V. F., Cheberyako O. V. Becoming and functioning of the budget system of the Ukrainian SSR: according to the materials of the Soviet financial and economic authorities of the 1920’s.
Kryshtal S. P. Social, party and national structure of the audience of the workers’ faculties in the USRR in the 1920s
Trubchaninov V. O. The role of Kharkiv avant–garde artists of the 1920–30s in the formation of the European leftist art
Kharlamov M. I. Activities fire inspectors and heads of departments of fire protection (brandmeister) of industrial enterprises in 1927–1930–ies in Ukraine
Melnichuk I. A., Sulimenko O. G. The tragic fate of the Germans of Zhytomyr region in the 20’s – mid–30’s of the twentieth century
Sinitskiy A. Ts. Military elite of the western Ukrainian People’s Republic (ZUUR) in 1918–1920 personnel
Lenartovich O. Yu. Insurgent tactics of the OUN (b) in 1942–1943
Lukyanenko О. V. Saving and taking lives: student–teacher on the field of the German–Soviet war
Chuiko R. V. Acquisition and ordering of the archives of the Ukrainian SSR in the postwar period (1943–1950)
Kotyk Yu. V. Activities and competence of the State Revenue Inspection of the USSR in 1946–1953
Melnyk A. M The structure of the budget of the families of the workers of ferrous metallurgy enterprises of Ukraine in the 1950’s
Levchuk K. I., Boiko Yu. M. Development of farm and private peasant farms of Ukraine in the mid 90’s of the twentieth century
Anosova V. S. Modern approaches to solving the problems of preserving the cultural heritage of Ukraine
Bilovus L. I. The USA Ukrainian Diaspora’s economic cooperation with Ukraine as one of the factors of Ukrainian self–identification (based on materials from the Ukrainian–language periodicals of the USA)
Makhorin H. L. Sources and becoming of veterinary medicine as sciences are in Ukraine
Medvid V. O. International technical assistance as one of the tools for supporting the development of democracy and civil society in Ukraine
Myna Zh. V. Preservation of state gaining’s: architectural monuments of baroque in Ukraine
Mikhalevich V. V., Bratus I. V. Preconditives of printing in Europe
Myakinchenko I. A. Participation of churches and religious organizations in the lawmaking process during the independence of Ukraine
Sologub V. D., Pikhtar O. A. Historical and cultural aspects of orchestral and choral conducting
Kedis O. Yu., Ladny A. S. Specifics and historical stages of development of the choral culture of Ukraine
Tkach V. M. The role of Polish national minority of Ternopil region inestablishing interregional Ukrainian–Polish relations
Chirnishchuk N. V. The international dimension of negotiation: the historical and legal aspects
Rudenko O. O. Religious ritualism as a factor of political struggle in the Late Roman Republic (60–50–s years of I century BC)
Ismailova Zh. M. Formation of national–democratic platform in Azerbaijan after the February Revolution of 1917 (based on the materials of newspaper «Achig Soz»)
Asadova A. Glass decorative items found in Barda
Asgarova Z. M. Azerbaijani Diaspora in Turkey in the 20–30s if the XX century
Akhmedov B. Strengthening the policy of the discrimination of Azerbaijans of the Gokchyan region of the Armenian SSR in the second half of the XX century
Bagirova–Guseynova G. V. Peculiarities of Heydar Aliyev’s heritage documentary–information database formation in the libraries of Azerbaijan Republic
Garaev E. T. About the personality and activities of Hassan Khan Gajar
Huseynov A. T. Natural gas reserves and international projects of the Republic of Azerbaijan, implemented in the basin of the Caspian Sea
Petryk A. M. Attempts of coups d’etat and anti–government conspiracy in Lithuania in the period of the First republic (1918–1940)
Volkanova N. V. Financial aid of the nobility of Bessarabia wounded and ill warriors during the Russo–Turkish War of 1877–1878
Zabudkova O. A. Syndicates in the heavy industry of the Russian Empire before and after the 1917 revolution
Baskakova A. S. The economic situation of the Crimean peninsula after the Russian Federation’s annexation in March 2014: problems and threats to development

Philosophicаl sciences

Harat I. V. Philosophical and theological ideas and creative heritage Iova Zheliz (Pochaevsky)
Sokolovsky O. L. Ephesus Cathedral in the light of the Christological discussions
Stepanova O. A. Christian ethics of the virtues of Nicolas Thomas Wright
Titov S. Neanderthal religiousness: the arguments for and against
Melekhova O. S. The church and process of European integration
Mazur G. Ideology of Eurasia in Ukrainian Protestantism
Zavidnyak B. Theodicy of Іsaac Newton and Charles Darwin
Volik N. V. Comparative analysis of the decrees «Fidelibus Ruthenis» and «Graeci–rutheni Ritus» and their impact on the religious life of Canada
Mulyar V. I. Philosophical and educational concept of Plato
Saliy A. Existential dimensions of solitude in the works by Gaito Gazdanov (historical and philosophical context)
Sinelnikova M. V. The theme of death in the philosophy of Platon
Mukha O. J. Roman Ingarden’s role in the creation of Lviv philosophical environment at 1st half of 20th century
Kerimova F. Enlightenment activity of Seyid Azim Shirvani in press
Levchenko T. G. The genesis of the protestant concept of faith in the Works of Martin Luther and his disciples
Gorokhova L. V. The fear of loneliness in the information society
Gioane I. M. The main aspects of the study of the political choice process
Jura R. O. Philosophy of economic policy in modern scientific discourse: to the problem
Dobrzyński A. A. The actual nature of evil: ontological project of the philosophy of evil
Vashkevich V. M., Garbar G. A. Theoretical aspects of the multidisciplinary approach to tourism study
Volynets A. A. The principle of chaos as a factor of interspecific synthesis and the creation of an artistic artefact of the esthetesphere
Galushko О. S. Foresight methods analysis. Qualitative methods
Halchenko M. S. Methodological nature of thinking in evolution of cognitive discourses
Dobrodum O. V. Actual problems of religion and sport
Brylov D. V. The Muslim community of Odessa in the pre–revolutionary period
Garbar G. A. Formation of hospitality infrastructure of Mykolaiv region in Soviet times
Drapushko R. Features of the democratic development of Ukrainian society and its manifestation in the field of tourism
Zaharenko K. Strategy of formation of an effective system of state information security
Ignatko V. The main directions of modernization of the policy in accordance with the challenges of the time of globalization
Kaplina V. A. Eclecticism in philosophical thought: from antiquity to modernity
Lushch U. I. Multiculturalism in the context of identity problem and post–non–classical science
Maltsev O. V. Ways and methods for the improvement of human nature in the scientology
Maslikova I. I. Motives and reasons of altruistic actions: trends in justifications in contemporary ethics
Melnychuk V. V. Philosophical comprehension of the role of the elite in solving global environmental problems
Rybka N. Modern social being: creativity and irrationality
Ruban O. Theo retical foundation of ideological basis formation in the philosophical literature on gender–role subject – parity approach
Sanakuiev M. G., Martynenko M. A. To the question of social humanism through the prism of ethical realities
Slivinska A. F. Scientific communities in the European culture of the early Modern period
Slotіuk P. The power of everyday experience
Stoliar M. B., Stechenko T. O. The discourse of the laughter theory in the optics of postpositivism and postmodernism
Telizhenko L. V. Anthropological essence of postnonclassical human practical activities: theoretical and applied aspects
Topol О. V. The phenomenon of young motherhood: demographic, social and psycho–physiological aspects
Usov D. V. The basic models of rational justice in contemporary contractual philosophical discourse
Yushkevich Y. S. The mental specificity of forming of a person’s morality: Ukrainian dimension
Lukashuk M. A. Novelty as an essential feature of educational innovation
Opanasyuk Yu. The need for a system of information provision for educational institutions
Gavelia A. R. Family values in the life of modern students young of Ukraine: religious research
Honcharenko O. A. The Idea of the University in the Lviv–Warsaw School. Paper 2. The unity of research and teaching

Political sciences

Kartashov E. Prospects of the Ukrainian inter-municipal cooperation in the context of European experience
Artishevsky A. E. Institutionalization of parliamentary opposition in the conditions of systemic conflict as a factor of the political government legitimization
Babaev R. K. The main threats to national security in modern times
Bebyk V. M., Мjakushko N. S. Social policy and social security in conditions formation of an information society
Bilanov O. S. National legislation and perception of health and disease
Burya K. M. Local democracy in modern Ukraine prevention of national model buildings
Hetmanchyk P. M. Strategic priorities of transformation ways of political management to present stage of Ukraine
Gotsulyak V. M. Political science and the phenomenon of historical memory
Kikot S. M. Administrative resource in Ukraine: causes of emergence and peculiarities of usage
Kostyria I. O. Cultural policy of Ukraine in the conditions of the European integration
Kukartsev O. V. The significance of the typologization method in the S. Eisenstadt’s methodology of the comparative historical–sociological study of empires
Morari N. V. National idea as a factor for the consolidation of Ukrainian society
Mudryk Yu. S. Political inertia in the context of building civil society
Onipko Z. S. Anarcho–capitalism in the system of libertarianism
Osadcha I. A. Rethinking of humanistic values in the context of the development of the political sphere of western European civilization
Pavlov D. M. Means of carrying out propaganda in the domestic political dimension
Partolenko I. V. Influence of information technologies on the policy of the state
Pakholok V. M. Public holidays as a factor in formation of political culture and humanitarian security of the state
Petrashchuk A. O. Increasing historical problems in Polish–Ukrainian relations in 2015–2017
Ruden D. M., Sevastyanov A. V. Socialist party of Ukraine in the system of Ukraine between 2014 through 2018: from the conflict of leadership to the threat of organizational degradation
Slobodianyk O. G. Scientific discussion of foreign policy communications in international relations
Turianytsia I. A. «LitPolUkrBrig» as a manifestation of the tactics of «small steps» in the sphere of security cooperation between the countries of the «Intermarium»
Uhryn L. Ya. National identity: correlation problems of cultural and political dimensions
Fedorenko V. V. Direct democracy as a factor of local communities consolidation in Ukraine
Fedorchenko V. M. Populism as a political technology
Filatov B. Patriotism in the structure of democratic political representation: macro–system level
Chuprin R. V. Classification of runoff electoral systems
Shulika A. A. Features and prospects of development of cyberparties in the context of the formation of network communication forms
Bulbeniuk S. S., Manelyuk Yu. M. United Nations and international order: excursion to the recent past
Mainina M. S. Correlation between the Sovereignty and Supranationality in the political and legal practice of European Union
Mirzazade L. F. The functional role of the Millie Medglis of the Azerbaijan Republic in inter–parliamentary cooperation
Mythtakhov B. G. Review of the European Neighborhood Policy in 2015 as a new stage in the relationship between the European Union and its neighbors
Klyuchkovych A. Yu. The development of the parliamentary electoral system in Slovakia and the problems of its functioning at the present stage
Kozachuk O. O. Highly skill workforce immigration policy’s peculiarities in the U.S.A. and Canada
Korotkov D. S. Priorities of USA geostrategy in the context of geopolitical concepts
Vonsovych O. S. The Jerusalem question: challenge to regional security
Herman Y. O., Nikolenko Y. O. Peculiarities of the institutional aid of the European Union to the countries of Latin America and the Caribbean (case of the Republic of Cuba)
Dalskyi V. B. Migration dimension of the EU’s policy towards Mediterranean partners

Scientific life

Karpov V. Review of the manuscript of the monograph: Hapeeva Olga Lvivna «Interstate confrontation in the information sphere in the post–Soviet space (1991–2017): historical and systematic study».
Nagornyak M. M. The new word in the Ukrainian studies of political participation. Review of the monograph: Ishcheikin K. Y. Political and legal principles of participatory budgeting in the system of democratic practices: international practices and Ukraine. – K.: Yurydychna dumka, 2018. – 400 p.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.