"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 128 - 2018
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Заторський о. Н. Хронологічні маркери в тексті «Послання Мисаїла» та проблема датування грамоти
Левицький В. О. Становище легкої промисловості Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Леснича П. С. Просторова семантика міст Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Житник Л. О. Розвиток освіти в общинах старообрядців в другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст. та їх внесок в історію педагогіки України
Гай–Нижник П. П. Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні
Казакевич О. М. Українська мова в національній політиці Австро–Угорської імперії
Чернега П. М., Фесенко В. В. Адміністративно–територіальний устрій та органи місцевого самоврядування польської етнічної меншини в УСРР (1923–1932 рр.)
Ващенко А. П. Корсунський педагогічний технікум як осередок краєзнавчого руху на Черкащині у 20–30–х рр. ХХ ст.
Семергей Н. В. Національно–культурне відродження в історіо– та політософії Михайла Драгоманова: історіографічний контекст
Салата Г. В. Професор Л. Д. Проскуряков (1858–1926 рр.): штрихи до реконструкції радянського періоду життя і діяльності
Коцур Р. В. Питання субтропічного плодівництва у «таджицький» період науково–організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1974)
Мочернюк Я. М. Участь поміщиків Київської губернії в експорті хліба в країни Західної Європи в пореформений період
Kharkevych N. V. Przesiedlenia ukrai?c?w z Polski w USRR w latach 1944–1947 (Переселення українців з Польщі в УРСР у 1944–1947 pp.)
Подобєд О. А. Українська скульптура у повоєнній Західній Німеччині
Лук’яненко О. В. Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч.3)
Мельник А. М. Житлова проблема як складова повсякденного життя робітників підприємств чорної металургії УРСР (1950–1960–і рр.)
Поспєлов А. С. Перша бойова перемога Українського флоту – військово–морське зіткнення на траверзі Чорноморська 8 вересня 2016 року
Чеканов В. Ю. «Безвременье» в массовом и историческом сознании («Позачасовість» у масовій та історичній свідомості)
Бараненко С. М. Історико–біографічні та просопографічні дослідження дворянства у сучасній українській історіографії
Бей Н. О. Еволюція наукових основ виробництва автомобілів на Луцькому автомобільному заводі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть
Біловус Л. І. Роль українців США в утвердженні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори)
Буковський І. В. Деякі моменти морального нормування в професійній етиці музейного працівника
Ігнатенко М. М. Адаптація аграрної галузі України до світового продовольчого ринку: сутність проблеми та тенденції змін
Ісаєнко О. О. Поняттєвий апарат медіаосвітньої сфери
Литвин К. В. Соціальне забезпечення чинів місцевих органів політичної поліції південно–західних губерній Російської імперії
Малець О. О. Комінтерн у зовнішній політиці радянської Росії у першій половині 1920-х рр.
Ганський В. О. Ідеологічні імперативи туристичної політики урядів міжвоєнної Польщі у східних воєводствах
Рагимли Г. Шейх Ибрагим как глава ордена Сефевийе (Шейх Ібрагім як глава ордена Сефевійя)
Садигова Х. Ф. Национальные и этнические кварталы Баку (Національні і етнічні квартали Баку)
Садраддинова Г. Э. Мятеж Тепеделенли Али паши (Заколот Тепеделенлі Алі паші)
Амирова Я. Ф. Из истории Азербайджано–Турецких отношений в 20–е годы ХХ века (З історії Азербайджансько–Турецьких відносин в 20–і роки ХХ століття)
Гаджиев Э. Об антиазербайджанской деятельности международных организаций армянской диаспоры во время агрессии Армении против Азербайджана (Про антіазербайджанську діяльність міжнародних організацій вірменської діаспори під час агресії Вірменії проти Азербайджану)
Кавказлы Г. А. Османский санджак Союкбулак (согласно данным Пространного реестра Мараги 1728 г.) (Османський санджак Союкбулак (згідно з даними Розлогого реєстру Марагі 1728 р.)
Керимли И. Кахетинское восстание 1812 года и участие в ней азербайджанцев (Кахетинське повстання 1812 року і участь в ній азербайджанців)
Мамедова С. А. Национальный вопрос в Азербайджанской ССР в 50–60–х годах XX века (Національне питання в Азербайджанській РСР в 50–60–х роках XX століття)
Маммадова Камандари. Эффективные результаты лоббийской деятельности азербайджанской диаспоры в Соединенных Штатах Америки (Ефективні результати лобійської діяльності азербайджанської діаспори в Сполучених Штатах Америки)
Піковська Т. В. Національні програми польських політичних партій в першій Чехословацькій республіці (1918-1938)

Філософські науки

Bondar O. V. Das Problem des Wissenskriterium in Philosophie Hegels: ist die nichtkriteriale Begr?ndung des Wissens m?glich? (Проблема критерію знання в філософії Гегеля: чи можливо некрітеріальне обґрунтування знання?)
Тройно–Фунтусова Н. В. Проблема свободи в філософії П. О. Флоренського
Туренко В. Е. Специфіка та особливості розуміння любові у Грецькому Стоїцизмі
Филоненко А. С. Творчество митрополита Антония Сурожского в контексте современного богословия (Творчість митрополита Антонія Сурозького в контексті сучасного богослов’я)
Ханжи В. Б. Теодицея и космодицея Лейбница как предпосылки кантианской антроподицеи (Теодицея і космодицея Ляйбніца як передумови кантіанської антроподицеї)
Стоян С. П. Філософсько–естетична теорія й образотворча практика символізму доіконоборчого періоду в культурі Візантії
Муляр В. І. Міф: деякі методологічні виміри дослідження феномену
Субботін В. М. Глобальний розвиток як світ–системна інституалізація
Артемчук М. Д. Трансформаційний перехід права від модерного до постмодерного суспільного буття
Бушман І. О. Місце інтеркультурної комунікації в сучасному освітньому просторі
Шевчук Ю. А. Інтернет–практика і проблема віртуальної інтерсуб’єктивності
Шніцер М. М. Інтерпретативний потенціал метафори
Гансова Э. А. Особенности философско–социологического знания (Особливості філософсько–соціологічного знання)
Дандекар Д. Д. Політичне лідерство як феномен людського буття в культурі: плідність методологічних підходів метаантропології, андрогін–аналізу і гуманістичного психоаналізу
Добродум О. В. Конфликтогенный потенциал социально–технологической тематики (Конфліктогенний потенціал суспільно–технологічної тематики)
Заєць В. М. Медіа–насилля в суспільстві споживання: світоглядно–комунікативний аспект
Кадиевская И. А., Нарядько Г. Я. Особенности влияния подсознательных программ на жизнедеятельность человека (Особливості впливу підсвідомих програм на життєдіяльність людини)
Костроміна Г. М. Філософська концептуалізація соціальної інтенції знання у формі категорій
Красніцька Г. М. Мова як чинник формування національної ідентичності
Кузьменко Р. І. Феномен толерантності: етимологія і семантика
Левкулич В. В. Справедливість як регулятивна стратегема суспільної життєдіяльності
Масюк О. П. Сподівання в координатах соціального часу
Муха О. Я. Інтерактивність vs інтерпасивність: інтерпретаційний вибір у постмодерних практиках
Рустамова А. Б. Азербайджанство как синтез национальных и общечеловеческих идей (Азербайджанство як синтез національних і загальнолюдських ідей)
Андрєєв О. В. Підхід до проблеми церковної першості з позицій еклезіології сопричастя
Буряк Н. Б. Еріх Фромм про насильство у релігіях світу
Гарат І. Ідеї ісихазму у творчій спадщині Віталія Дубенського
Маевская Л. Б. Наследие Ибн Таймии в современных религиозных и политических доктринах (Спадщина Ібн Таймії у сучасних релігійних та політичних доктринах)
Культенко В. П., Микеладзе Я. А., Каліка Б. М. Проблематика клонування людини в контексті релігійно–культурних оцінок: філософські аспекти
Мокієнко М. Особливості п’ятидесятницької духовності та вчення про хрещення Святим Духом
Несправа М. В. Українське ісламознавство в контексті проблеми дослідження радикального джихадізму
Петриченко Н. С. Плюрилінгвальна освіта в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України
Силадій І. Демократизація освіти як свобода вибору моделі освітнього процесу
Гриценкo М. В. Академічні цінності як основа культури якості у вищій освіті
Безена І. М. Сучасні аспекти управління освітньою системою: філософсько–освітні концепти
Великодна Є. М. Духовне здоров’я як культурний феномен: філософсько–освітній підхід
Гальченко М. С. Інноваційна освіта в методології сучасних постнекласичних практик

Політичні науки

Бадер А. В. Політико–правове регулювання збройного насилля в міждержавних відносинах
Вонсович О. С. Вплив політичної кризи в Україні на функціонування системи забезпечення національної безпеки
Воронежський К. В. Суб’єкт політичної корупції: межі визначення поняття
Деревінський В. Ф. Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій
Долженко О. О. Концептуальні засади та понятійно-категоріальне визначення «гібридної війни» в контексті загроз національній безпеці України
Іщейкін К. Є. Моделі бюджету участі в Україні: особливості і недоліки
Карчевська О. В., Літвін Л. А. Ґендерний паритет у політиці як чинник консолідації демократії: досвід держав Європи
Ладний Ю. А. Етнополітика в Україні 1917–1921 рр.: історико–етнологічні дослідження
Леськів М. Є. Концептуалізація поняття «людина політична» в політичній науці др. пол. XX – поч. ХХІ століття
Приходько П. О. Становлення організації BRICS у рамках міжнародної політики: взаємовигідний союз для великих політичних гравців
Семко В. Л. Концептуальні основи дослідження українсько–російських етнополітичних відносин у контексті формування політичної нації
Стойко О. М. Теоретичне осмислення джерел інституційних змін
Угрин Л. Я. Колективна ідентичність як об’єкт політологічної рефлексії
Cai Yao. Why China participates in regional governance of Central Asian – a perspective on regional public goods (Чому Китай бере участь у регіональному управлінні Центральною Азією – з точки зору регіональних громадських благ)
Петров А. Діагностика та прогнозування політичних криз

CONTENT

Historical sciences

Zatorskyy o. N. Chronological markers in the Epistle of Misael and the problem of the charter dating
Levytskyi V. O. The situation of the light industry on the Right Bank Ukraine in the second half of XIX – early XX century
Lesnycha P. S. The semiotics of the urban space of the Volyn province (the end of the ХІХ – the beginning of the XX century)
Zhytnyk L. O. The development of education in the communities of the Old Believers in the second half XIX – early XX century and their contribution to the history of pedagogy in Ukraine
Hai–Nyzhnyk P. P. Ukrainian diplomacy in Germany in 1918: foundation and activities of the Embassy of the UPR and the Ukrainian State in Berlin
Kazakevych O. M. Ethnic policy of the Austro–Hungarian Empire towards the Ukrainian language
Chernega P. M., Fesenko V. V. Administrative–territorial unit and local self–government bodies of the Polish ethnic minority in the USSR (1923–1932)
Vashchenko A. P. Korsun Pedagogical Technology School as a center of local lore movement in Cherkashchina in the 20–30’s of the 20th century
Semerhei N. V. National and cultural renaissance in historiosophy and politosophy of Mykhailo Drahomanov: historiographical context
Salata H. V. Professor L. D. Proskuryakov (1858–1926): touches to the reconstruction of the soviet period of life and activity
Kotsur R. V. The issue of subtropical horticulture in the «Tajik» period of scientific–organizational and pedagogical activities of professor V. F. Nikolaev (1889–1974)
Mochernjuk Ya. M. Participation of the Kiev hungarian properties in the export of bread in the Western Europe country in a poeous period
Kharkevych N. V. Ukrainians Migration from Poland to the USSR in 1944–1947
Podobied O. A. Ukrainian sculpture in the post–war West Germany
Lukyanenko О. V. Ego–documents on life of students of Poltava Pedagogical Institute during the German–Soviet war (P.3)
Melnyk A. M. Housing problem as an element composition of everyday life of employees of enterprises of the black metallurgy in the USSR (1950–1960)
Pospielov A. S. The first combat victory of the Ukrainian Navy – is a naval clash near Chornomorsk on September 8, 2016
Chekanov V. Yu. The «timelessness» in mass and historical consciousness
Baranenko S. M. Historical–biographical and prosopographic researches of nobility in the modern Ukrainian historiography
Bey N. O. Evolution of scientific bases of car production at the Lutsk automobile plant in the second half of ХХ – at the beginning ХХІ of centuries
Bilovus L. I. The role of Ukrainians in the United States in establishing the statehood of Ukraine (on the materials of the diaspora’s Ukrainian periodicals)
Bukovskiy I. V. Some moments of moral administration in the professional ethics of museum employee
Ihnatenko M. M. Adaptation of the Ukrainian agricultural domain to the world food market: the core of the problem and tendencies of its changes
Isaienko O. O. Conceptual apparatus of the media education sphere
Litvin K. V. The social welfare of the ranks of local political police in the southwestern provinces of the Russian Empire
Malets О. О. Comintern in the foreign policy of soviet Russia in the first half of the 1920's.
Ganski V. O. The ideological imperatives of tourism policy of Polish interwar governments in Eastern provinces
Rahimli G. Sheikh Ibrahim as the head of the Safaviyya Sect
Sadigova H. F. National and ethnic quarters in Baku
Sadraddinova G. E. The rebellion of Ali Pasha Tepelena
Amirova Ya. F. From the history of Azerbaijani–Turkish relations in the 1920s
Hajiyev E. On the anti–Azerbaijanian activity of the international Armenian diaspora during the aggression of Armenia against Azerbaijan
Kavkazly G. A. The Ottoman Sanjak of Soyuqbulaq (according to the data of the Maragha Comprehensive Register of 1728)
Kerimli I. Kakheti uprising of 1812 and participation of Azerbaijanis in it
Mammadova S. A. The national question in the Azerbaijani SSR in the 50–60–s of the 20th century
Mammadova Kamandari. The effective results of lobbying activity of Azerbaijani diaspora in the United States of America
Pikovska T.V. National programs of Polish political parties in the First Czechoslovak Republic (1918-1938).

Philosophicаl sciences

Bondar O. V. The problem of the criterion of knowledge in Hegel’s philosophy: is a non–criterial justification of knowledge possible?
Troyno–Funtusova N. V. The Problem of Freedom in the Philosophy of P. A. Florensky
Turenko V. E. Specificity and features of understanding of love in Greek Stoicism
Filonenko A. S. The work of Metropolitan Anthony of Sourozh in the context of modern theology
Khanzhy V. B. Leibniz’s theodicy and cosmodicy as preconditions of the kantian antropodicy
Stoian S. P. Philosophical and aesthetic theory and visual art practice of symbolism of the pre–iconoclastic period in the culture of Byzantium
Mulyar V. I. Myth: some methodological dimensions to study the phenomenon
Subbotin V. M. Global development as a world–system institutionalization
Artemchuk N. D. Transformational transition from modern to postmodern social life
Bushman I. O. The place of intercultural communication in modern education space
Shevchuk Yu. A. Internet practice and the problem of virtual intersubjectivity
Shnizer M. M. Interpretative potential of metaphor
Gansova E. A. Features of philosophical and sociological knowledge
Dandekar D. D. Political leadership as a phenomenon of human existence in culture: the productivity of the methodological approaches of meta–anthropology, androgyne–analysis and humanistic psychoanalysis
Dobrodum O. V. Conflictogenic potential of social–technological themathics
Zayets V. M. Media violence in consumption society: worldview and communication aspect
Kadievska I. A., Nariadko G. Ya. Features of the influence of subconscious programs on human activity
Kostromina H. M. Philosophical conceptualization of social intention of knowledge in the form of categories
Krasnitska H. M. Language as the main factor in the formation of national identity
Kuzmenko R. I. Tolerance: etymology and semantics
Levkulych V. V. Justice as regulative stratagem of public activity
Masyuk O. P. Hope in the coordinates of social time
Mukha O. J. Interactivity vs interpassivity: interpretation selection in postmodern practices
Rustamova A. B. Azerbaijan as a synthesis of national and commonwealth ideas
Andreev A. V. An approach to the problem of the Church supremacy from the standpoint of the ecclesiology of communion
Buriak N. B. Erich Fromm about violence in world religions
Garat I. The ideas of ischazm in creative heritage Vitaly Dubensky
Maevskaya L. B. The Legacy of Ibn Taymiyyah in contemporary religious and political doctrines
Kultenko V. P., Mykeladze Y. A., Kalika B. M. Problems of human cloning in the context of religious and cultural assessments: philosophical aspects
Mokienko M. Peculiarities of Pentecostal Spirituality and the doctrine of baptism with the Holy Spirit
Nesprava M. V. Islamic studies in Ukraine in the context of the radical Jihadism problem
Petrychenko N. S. Plurilingual education in the context of internationalization of higher education in Ukraine
Syladij I. Democratization of education as a freedom to choose a model of educational process
Grytsenko M. V. Academic values as the basis of quality culture in higher education
Bezena I. M. Modern aspects of management of the educational system: philosophical and educational concepts
Velicodna Y. M. Spiritual health as a cultural phenomenon: philosophical and educational approach
Halchenko M. S. Innovative education in the methodology of contemporary post–non–classical practices

Political sciences

Bader A. V. Political and legal regulation of armed violence in international relations
Vonsovych O. S. Influence of the political crisis in Ukraine on functioning of the system of ensuring national security
Voronezhskij K. V. The subject of political corruption: the limits of definition
Derevinskyi V. F. People’s self–government and energy saving as factors of consolidation of society in the documents of modern Ukrainian right parties
Dolzhenko A. A. Conceptual foundations and conceptual-categorical definition of «hybrid war» in the context of threats to national security of Ukraine
Ishcheikin K. Y. Models of participatory budgeting in Ukraine: features and disadvantages
Karchevskaya O. V., Litvin L. A. Gender parity in politics as a factor in the consolidation of democracy: the experience of the states of Europe
Ladnyi Yu. A. Ethnopolitics in Ukraine 1917–1921 years: historical–ethnological researches
Leskiv М. Ye. Conceptualization of the concept of «political human» in political science 2nd half XX – beg. XXI century
Prykhodko P. O. Establishing of BRICS in the framework of international policy: mutually beneficial alliances for major political players
Semko V. L. Conceptual framework for the study of Ukrainian–Russian ethno–political relations in the context of the formation of a political nation
Stoyko O. M. Theoretical understanding of institutional changes sources
Uhryn L. Ya. Collective identity as an object of political reflection
Cai Yao. Why China participates in regional governance of Central Asian – a perspective on regional public goods
Petrov A. Diagnosis and forecasting of political crises
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.